เสริมทักษะหลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 1)

เรียนรู้คำและประโยคชนิดต่างๆ อย่างถูกวิธี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

95.00 บาท

90.25 บาท

"คุณประหยัดไป 4.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เสริมทักษะหลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 1)

เสริมทักษะหลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 1)

หนังสือแบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรู้ ช่วงชั้นทึ่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการ และขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด โดยผู้จัดทำได้ทำการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงชั้น ให้สอดคล้องกับกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยภูมิใจในวัฒนธรรมทางภาษา มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต กระบวนการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนเล่มนี้ ได้คัดเลือกเนี้อหาความรู้ที่นักเรียนได้พบและได้ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มาประยุกติเป็นกิจกรรม การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝีกทักษะการคิด การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยกิจกรรมการเรียนรู้จัดขึ้นจะมุ่งเน้นการฝึกทักษะภาษาที่สอดคล้องกับสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งคลอบคลุมสาระการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดู รวมทั้งการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นต้น

ศุภวรรณ สัจจพิบูล

คม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สารบัญ : เสริมทักษะหลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 1)

  • ตอนที่ 1 ทบทวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไทย
  • ตอนที่ 2 ทบทวนมาตราตัวสะกดไทย
  • ตอนที่ 3 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ
  • ตอนที่ 4 ไตรยางศ์ หรืออักษรสามหมู่ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ
  • ตอนที่ 5 การผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่
  • อักษรนำ
  • คำควบกล้ำ คำควบกล้ำ ร ล คำควบกล้ำ ว การอ่านคำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้

เนื้อหาปกหลัง : เสริมทักษะหลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 1)

เพิ่มพูนทักษะภาษาไทย มุ่งเน้นการใช้หลักภาษาได้อย่างถูกต้อง เพิ่มคะแนนสอบประจำภาค เพิ่มเกรด GPA เตรียมตัวสอบ NT


ข้อมูลเพิ่มเติม : เสริมทักษะหลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เสริมทักษะหลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่ 1) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว