งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

รัก ใส่ใจ ขยัน หมั่นทบทวน เคล็ดลับการทำงานด้วยความสุข สำเร็จ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

145.00 บาท

130.50 บาท

"คุณประหยัดไป 14.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข


รายละเอียด : งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข เล่มนี้เป็นการรวบรวมหนังสือ 3 เล่ม คือ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ชีวิตกับการทำงาน และ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสำนักพิมพ์อมรินทร์ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เมื่อครั้งท่านผู้แสดงธรรมยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) บัดนี้ท่านได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แล้ว สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะจึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เพื่อปรับปรุงรูปเล่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจัดทำ Boxed set ให้สวยงาม เหมาะแก่การเก็บสะสมเป็นที่ระลึกหรือมอบให้เป็นของขวัญอันทรงคุณค่า หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงชีวิตของคนเราที่ประกอบด้วยกายกับใจซึ่งสัมพันธ์กัน เราต้องรักษาทั้งสองส่วนนี้ให้สุขภาพดี กายและใจจึงจะมีความสุข ชีวิตเราจะดำเนินไปด้วยความราบรื่น เมื่อใดที่กายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำให้จิตใจพลอยมีความทุกข์ไปด้วย ฉะนั้นเราต้องมีสติรักษาจิต ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยแต่ใจของเราต้องไม่ป่วยไปด้วย อีกทั้งยังต้องมีดุลยภาพในการดำรงอยู่อย่างพอเหมาะพอสม ทั้งดุลยภาพทางร่างกายและทางจิตใจ ถึงแม้เราจะเสียดุลยภาพทางร่างกายไป แต่เราสามารถรักษาดุลยภาพทางจิตใจไว้ได้ด้วยธรรม ตามพุทธวิธีเสริมสุขภาพ ที่แนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้โดยใช้หลักของโพชฌงค์ในการเพิ่มพลังชีวิต ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ยุตฺโต) ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่อนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแผ่ในวงกว้าง ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) พระเกตุญาโณ ทั้งขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจากวัดญาณเวศกวันที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการอนุญาตจัดพิมพ์ในครั้งนี้


สารบัญ : งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

  • งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
  • ชีวิตกับการทำงาน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เนื้อหาปกหลัง : งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

การทำงานเป็นการพัฒนาตนเอง เป็นการฝึกฝนตนเองในทุกด้าน ถ้าเราอยากจะเป็นคนเจริญก้าวหน้า เป็นคนมีคุณภาพเราต้องพัฒนาตนเอง จะพัฒนาที่ไหน ก็มาพัฒนาตนเอง ที่การทำงานนี่แหละ ใช้งานนี้เป็นเครื่องพัฒนาตนเอง

รีวิวโดยนักเขียน : งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะแจ้งความประสงค์ขอนำธรรมนิพนธ์ 8 เล่ม ซึ่งสำนักพิมพ์เคยจัดพิมพ์แล้ว มาพิมพ์จำหน่ายอีกเป็นครั้งใหม่ เพื่อประโยชน์แก่สาธาณชน เป็นการเผยแผ่คำสอนธรรม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้หลักนำทางในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยจะจัดเผยแพร่ทั้งแบบแยกเล่มและแบบจัดเข้ากล่องเป็นชุด กล่าวคือ 1.เงินและงานต้องประสานกับความสุข 2.ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น 3.รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้นั้นดีกว่า 4.นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ 5.งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข 6.ศึกษาฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด 7.พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป 8.กายหายไข้ ใจหายทุกข์ อาตมาขออนุโมทนา เพราะเป็นการช่วยกันแผ่ขยายความรู้ ความเข้าใจ เป็นเครื่องเจริญธรรม ธรรมเจริญปัญญา ให้อำนวยประโยชน์สุขแก่พหูชน ตามคติแห่งพุทธจริยา ทั้งนี้เป็นการอนุญาตสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่เฉพาะครั้งสำหรับการพิมพ์ครั้งนี้ โดยมอบให้เปล่าตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น ขอบุญเจตนาในการส่งเสริมกุศล อำนวยผลให้ธรรมและปัญญาแผ่ไพศาล เพื่อความไพบูลย์แห่งประโยชน์สุขของมหาชนยืนนานสืบไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ยุตฺโต)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข