คติธรรม นำความสุขในชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง

เมื่อทุกข์ก็จะพบสุข เมื่อมีวิกฤตก็จะเกิดปัญญาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะใดก็ตาม ปัญญาที่เกิดจากการมองเห็นธรรมนั้น ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งปวง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

165.00 บาท

140.25 บาท

"คุณประหยัดไป 24.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คติธรรม นำความสุขในชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง

คติธรรม นำความสุขในชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง

ทางสายกลางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้โอวาสธรรมแก่พุทธบริษัท อันว่าด้วยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งกล่าวได้โดยง่ายในไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อนำพาให้พุทธบริษัทหลุดพ้นจากห้วงทุกข์นั้น ทว่าปัจจุบันมนุษย์มิได้ปฎิบัติตามทางสายกลางนั้น เพียงแค่ศีล ๕ อันได้แก่ การละเว้นความชั่ว ซึ่งเป็นพื้นฐานการทำความดี มนุษย์ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะความไม่ละอายต่อบาป และความไม่เชื่อว่า "กรรม" นั้นมีอยู่จริง จึงกลายเป็นผู้มืดบอดในอวิชชา แต่ขณะเดียวกันก็ใช่ว่าจะมีผู้มืดบอดในอวิชชาเสมอไป เพราะตราบใดที่ยังมีธรรมะของพระพุทธเจ้า ตราบนั้นอริยะก็ไม่สิ้น เช่น ครูบาอาจารย์ ต่างๆ ที่ท่านได้ถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์ในแบบฉบับของท่านให้เป็นที่เข้าใจของพุทธบริษัทผู้มีจริตที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ "ศีล" ซึ่งครูบาอาจารย์ทุกท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นฐานอันสำคัญของการทำดี เป็นเครื่องละเว้นมิให้ก่อกรรม และเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภาวนาสมาธิ อันจะก่อให้เกิดสติและปัญญาเพื่อดับกิเลสต่อไป เพราะหาปราศจากซึ่งศีลแล้ว จิตอันบริสุทธิ์ย่อมไม่มี เมื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตไม่มี การภาวนาสมาธิก็ย่อมไม่เกิดฉันนั้น พุทธบริษัทเมื่อได้ศึกษาคติธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะเห็นพ้องกันว่า ศีล สมาธิ ปัญญา คือทางสายกลางนั้น ย่อมนำมาซึ่งทางพ้นทุกข์ ไม่เหมือนกับสุขหรือทุกข์ในทางโลกซึ่งเป็นเพียงระยะสั้นๆ ที่เราผจญกันอยู่ทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นทางสุดโด่งทำให้เกิดทุกข์ตราบเท่าชีวิตจะหาไม่ ฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายจงพึงพิจารณารักษาศีล เจริญไปด้วยสมาธิ ใช้สติหยุดยั้งการกระทำ ด้วยการพิจารณาสิ่งดีชั่วด้วยปัญญาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม

ทุกคนที่พบกับวิกฤตในชีวิต ไม่ว่าจะมาจากเรื่องใด สภาวะจิตใจ นั้นคงเป็นทุกข์ หนทางที่จะดับทุกข์นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นคงไม่มี คติธรรมที่นำมาให้ทุกท่านได้พิจารณานี้ เป็นของวิเศษที่ผ่านการขัดเกลาโดยพระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของเมืองไทยทั้งสิ้น เปรียบได้ดั่งน้ำทิพย์ที่จะราดรดดับทุกข์ของท่านทุกคน


สารบัญ : คติธรรม นำความสุขในชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง

  • คติธรรมคำสอน หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
  • คติธรรมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
  • คติธรรมคำสอน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท)
  • คติธรรมคำสอน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  • คติธรรมคำสอน หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
  • คติธรรมคำสอน หลวงปู่แหวน สุจิณโน
  • คติธรรมคำสอน หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  • คติธรรมคำสอน หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  • คติธรรมคำสอน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
  • คติธรรมคำสอน หลวงปู่ขาว อนาลโย

เนื้อหาปกหลัง : คติธรรม นำความสุขในชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง

"ในการที่เราเกิดมา ชีวิตแห่งการเกิดนั้นง่าย แต่ชีวิตแห่งการอยู่นั้นสิยาก เราจะทำอย่างไรให้อยู่ได้อย่างสบาย" หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด "เมื่อเกิดมาอาภัพชาติ แล้วอย่าให้ใจอาภัพอีก ผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้วอย่าให้ใจอาภัพ คิดแต่ผลิตโทษทำบาปอกุศล เผาผลาญตนให้ได้ทุกข์เป็นบาปกรรมอีกเลย" หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต "การทำตนให้พ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงนั่นแหละ เป็นการกระทำที่ประเสริฐกว่าการกระทำต่างๆ ทั้งหลาย" พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) "คนที่ไม่รู้จักสุข ไม่รู้จักทุกข์นั้นก็จะเห็นว่าสุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับ มันคนละราคากัน ถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้ว ท่านจะเห็นว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนามันมีราคาเท่าๆ กัน" หลวงพ่อชา สุภัทโท

รีวิวโดยนักเขียน : คติธรรม นำความสุขในชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง

ตั้งแต่ผู้เขียนจำความได้ ก็เห็นรูปหล่อเหมือน "หลวงปู่แหวน สุจิณโณ" วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนหัวนอน ซึ่งขณะนั้นผู้เขียนทราบแต่เพียงว่า หลวงปู่แหวนคือพระอริยสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็ไม่ทราบเกี่ยวกับปฏิทาของท่านว่าเป็นอย่างไร? เหตุใดสาธุชนจึงเทิดทูนท่านยิ่งนัก ต่อมาผู้เขียนก็ได้รู้จักหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร จากเหรียญพระคณาจารย์ต่างๆ ของคุณตา และก็ทราบแต่เพียงว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้โด่งดังเช่นกัน แต่ก็ไม่ทราบปฏิปทาของท่านว่าเป็นอย่างไร? เหตุใดสาธุชนจึงให้ความเคารพนับถืออย่างล้นพ้น ต่อมาผู้เขียนก็ได้รู้จักสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆษิตารามฯ กรุงเทพฯ จากหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กๆ ซึ่งรู้จักในฐานะที่ท่านเป็นผู้ค้นพบและถอดความพระคาถาชินบัญชรที่โด่งดัง แต่ก็ไม่ทราบเช่นกันว่าปฏิปทาของท่านเป็นอย่างไร? เหตุใดนามของท่านจึงเป็นที่รู้จักมากมายขนาดนี้ ขณะเดียวกันนั้นผู้เขียนก็ได้รู้จักหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา จากความโด่งดังที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมหาศาลแวะเวียนไปให้ท่านเคาะกระโหลกเพื่อความเป็นสิริมงคล อิริยาบถในท่านั่งยองๆ พูดมึงกูจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ผู้เขียนก็มิได้รู้ว่าปฏิปทาของหลวงพ่อคูณนั้นเป็นอย่างไร? ๒๐ ปีผ่านไป ผู้เขียนจึงได้คำตอบเหล่านั้นที่ค้างคาอยู่ในใจ เมื่อได้มีโอกาสศึกษาวัตรปฏิบัติปฏิปทาของพระอริยสงฆ์แต่ละท่านที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนพระคณาจารย์หลายต่อหลายท่านจำนวนมาก ก็ทราบว่าที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนนั้น ก็เพราะท่านมีปฏิปทาที่งดงาม มีอัชฌาสัยเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาท่านประกอบคุณงามความดี ประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งแม้ว่าหลายท่านจะมีวิธีการปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างกันบ้างตามจริตนิสัย แต่ที่สำคัญคือการมุ่งตรงสู่พระนิพพานเหมือนกัน เฉกเช่นแม่น้ำหลายสาย แม้จะเกิดต่างที่ต่างทาง แต่ด้วยความเป็นน้ำเหมือนกัน สุดท้ายแม่น้ำเหล่านั้นก็ไหลมารวมเป็นสายเดียวกัน มุ่งตรงสู่เส้นทางเดียวกัน ฉะนั้นคำสอนหรือวาทะโอวาทต่างๆ ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านได้สอนสาธุชนนั้นอาจมีลีลาที่สั้นกระชับ หรืออธิบายจนแจ่มแจ้งแตกต่างกันไปก็ตาม หากแต่คำสอนเหล่านั้นมาจากครูคนเดียวกัน คือ "พระพุทธเจ้า" ซึ่งพระองค์สอนให้อริยสาวกตลอดจนพุทธบริษัทเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่มีจุดประสงค์เดียวกัน คือนิพพานเป็นที่สุด ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถ่ายทอดโดยวาทะของครูบาอาจารย์หลากหลายท่านไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส บำบัดทุกข์ให้ห่างไกล จนสุดท้ายหากเข้าใจหลักธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง หรือรู้แจ้งในความเป็นจริงแล้ว การฝึกปฏิบัติเพื่อไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์คงไม่ไกลเกินเอื้อม ขออนุโมทนา

ธ.ธรรมรักษ์ และจิตกาลรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : คติธรรม นำความสุขในชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง

ทุกคนที่พบกับวิกฤตในชีวิต ไม่ว่าจะมาจาเรื่องใด สภาวะจิตใจนั้นคงเป็นทุกข์ หนทางที่จะดับทุกข์นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นคงไม่มี คติธรรมที่นำมาให้ทุกท่านได้พิจารณานี้ เป็นของวิเศษที่ผ่านการขัดเกลาโดยพระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติชอบของเมืองไทยทั้งสิ้น เปรียบได้ดั่งน้ำทิพย์ที่จะราดรดดับทุกข์ของท่านทุกคน

บรรณาธิการสำนักพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม : คติธรรม นำความสุขในชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คติธรรม นำความสุขในชีวิตกลับคืนมาอีกครั้ง ดูทั้งหมด >

ลด 15%

255.00

216.75 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว