ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญาข้อสัญาที่ไม่เป็นธรรม

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
จำนวน :

1

315.00 บาท

299.25 บาท

"คุณประหยัดไป 15.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญาข้อสัญาที่ไม่เป็นธรรม

กฎหมายเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และความคิดเชิงปรัชญาของมนุษย์แต่ละยุคสมัย ดังนั้นการเรียนกฎหมายจึงต้องให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการทางสังคม โดยเฉพาะประมวลกฎหมายสมัยใหม่ แบบอย่างที่ประเทศไทยใช้อยู่ในทุกวันนี้ เกิดขึ้นมาก่อนแล้วในประเทศยุโรปตอนกลางระหว่างศตวรรษที่ ๑๘ ถึง ๑๙


คำนำ : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญาข้อสัญาที่ไม่เป็นธรรม

สภาพสังคมไทยปัจจุบันกำลังพัฒนาตามกระแสสังคมโลก โดยก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและจ้อมูลข่าวสาร ดังนั้น การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องต่อความทันสมัยดังกล่าวจึงมีความจำเป็น การที่สภาวะแวดล้อมด้านการเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นผลให้กติกาทางสังคมคือกฎหมาย พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามโดยการที่รัฐสภาตรากฎหมายใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่าขึ้นไปบังคับ เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องต่อวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลง

พิชัย นิลทองคำ

ผู้พิพากษา


สารบัญ : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญาข้อสัญาที่ไม่เป็นธรรม

  ประมวลกฎหมายแพ่ง

  • บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  • บรรพ ๒ หนี้
  • บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  • บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  • บรรพ ๕ ครอบครัว
  • บรรพ ๖ มรดก

  ประมวลกฎหมายอาญา

  • ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  • ภาค ๒ ความผิด
  • ภาค ๓ ลหุโทษ

  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

  • ชื่อพระราชบัญญัติ
  • วันใช้บังคับ
  • บทนิยาม
  • ข้อตกลงในสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
  • ข้อตกลงที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ
  • สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ
  • สัญญาที่มีมัดจำ
  • ข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้า
  • ความตกลงที่ต้องห้ามโดยกฎหมาย
  • การวินิจฉัยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
  • ข้อสัญญาที่ไม่ทำตามพระราชบัญญัติ
  • ข้อสัญญาที่พระราชบัญญัติที่ไม่ใช่บังคับ
  • ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
  • ค่าป่วยการผู้เชี่ยวชาญ
  • รักษาการตามพระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

  • ชื่อพระราชบัญญัติ
  • วันใช้บังคับ
  • บทนิยาม
  • รักษาการแทน
  • บทเฉพาะกาล
  • รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
  • ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญาข้อสัญาที่ไม่เป็นธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญาข้อสัญาที่ไม่เป็นธรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว