ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา

หนังสือรวมชุด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๖ อาญา และ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
จำนวน :

1

390.00 บาท

370.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา

กฎหมายเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และความคิดเชิงปรัชญาของมนุษย์แต่ละยุคสมัย ดังนั้นการเรียนกฎหมายจึงต้องให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการทางสังคม โดยเฉพาะประมวลกฎหมายสมัยใหม่ แบบอย่างที่ประเทศไทยใช้อยู่ในทุกวันนี้ เกิดขึ้นมามีก่อนแล้วในประเทศยุโรปตอนกลางระหว่างศตวรรษที่ 18 ถึง 19 โดยเฉพาะที่สืบเนื่องจากแนวความคิดทางการเมืองและสังคมยุโรปสมัยนั้น ซึ่งมีวิธีการศึกษากฎหมายโดยมิได้อ่าน และทำความเข้าใจตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เพียงอย่างเดียวโดดๆ ทว่ายังศึกษาและหาคำอธิบายต่างๆที่อยู่เบื้องหลังตัวบทของกฎหมายแต่ละระบบไปพร้อมกันด้วย


คำนำ : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา

สภาพสังคมไทยปัจจุบันกำลังพัฒนาตามกระแสสังคมโลกโดยก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องต่อความทันสมัยดังกล่าวจึงมีความจำเป็น กาที่สภาวะแวดล้อมด้านการเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นผลให้กติกาทางสังคมคือกฎหมาย พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามโดยการที่รัฐสภาตรากฎหมายใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่าขึ้นใช้บังคับ เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องต่อวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลง

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักกฎหมาย ผู้ศึกษากฎหมายแต่ละระดับ และประชาชนผู้สนใจ ทั้งเสริมสร้างโอกาสและการรับรู้ที่เท่าเทียม พร้อมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้กฎหมายที่สมบูรณ์ รูปแบบสวยงาม ตัวอักษรอ่านง่าย รูปเล่มกระทัดรัด ผู้รวบรวมจึงรวบรวมหนังสือรวมชุดประมวลกฎหมายสารบัญญัติ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทกฎหมายที่สมบูรร์ ทันสมัย จะเอื้อประโยชน์แก่ทุกท่านตามสมควร หากมีสิ่งหนึ่งประการใดสมควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ผู้รวบรวมขอรับคำติชมไว้เพื่อการตอบสนองประโยชน์สูงสุดของทุกท่านต่อไป

                                                                                                                                                 (พินัย   นิลทองคำ)
                                                                                                                                                       ผู้พิพากษา


สารบัญ : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา

  ประมวลกฎหมายแพ่ง

  • บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  • บรรพ ๒ หนี้
  • บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  • บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  • บรรพ ๕ ครอบครัว
  • บรรพ ๖ มรดก

  ประมวลกฎหมายอาญา

  • ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  • ภาค ๒ ความผิด
  • ภาค ๓ ลหุโทษ

  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว