คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์รวมนักวิชาการและคู่มือเตรียมสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

?

คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพื้นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
 • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • นโยบายรัฐบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ
 • สังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 • ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของ
 • กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
 • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบว่าการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 


คำนำ : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยจัดเตรียมความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นและมักถูกนำมาตั้งเป็นคำถามหรือข้อสอบบ่อยๆ ได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และในส่วนสุดท้ายเสริมความรู้ไว้ด้วยข้อสอบเก่าและการเก็งข้อสอบที่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำข้อสอบผ่านเพื่อที่จะได้สิ่งที่มุ่งหวังได้

 

 


สารบัญ : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

  • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  • ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
  • ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • อำนาจหน้าที่
  • วิสัยทัศน์


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น