การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ไฟฟ้าเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากที่สุด

Tags : ระบบไฟฟ้ากำลัง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1

390.00 บาท

370.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

?

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

หนังสือ "การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนของผู้เขียน ในการสอนวิชา "ระบบกำลังไฟฟ้ากำลัง 1" ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2547 โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และระบบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ตกริดfh;p

ในแต่ละบทของหนังสือมีตัวอย่างพร้อมวิธีการวิเคราะห์อย่างละเอียดที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา วิศวกรไฟฟ้า หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้อ่านที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวงจรไฟฟ้าสามารถอ่านทำความเข้าใจเองได้ นอกจากนี้ แบบฝึกหัดท้ายบทยังได้รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจในทางปฏิบัติ และบางส่วนก็เป็นโจทย์ปัญหาที่เคยเป็นข้อสอบวัดผลมาก่อนเพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตนักศึกษาสามารถฝึกหัดแก้ปัญหาก่อนการสอบวัดผลได้


คำนำ : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

ไฟฟ้าเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานประเภทอื่น ๆ พลังงานไฟฟ้ามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา หากปราศจากไฟฟ้าแล้ว การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนจะหยุดชะงักและไม่สามารถดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติสุขได้ ดังนั้น หลักการทางด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และระบบความต้องการใช้ไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่วิศวกรไฟฟ้ากำลังจะต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถออกแบบ ปรับปรุง และควบคุมดูแลระบบไฟฟ้ากำลังอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้

หนังสือ "การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอนของผู้เขียน ในการสอบวิชา 2102360 ELECTRICAL POWER SYSTEMS 1 ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ ตั้งแต่ผู้เขียนเริ่มเป็นอาจารย์ที่นี่เมื่อ พ.ศ. 2547 โดยตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 8 บท ที่ ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และระบบความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมากขึ้น เช่น มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ตกริดด้วย


สารบัญ : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง
  • หลักการคำนวณพื้นฐาน
  • หลักการทำงานของโรงไฟฟ้า
  • สายส่งไฟฟ้ากำลัง
  • การวิเคราะห์สมรรณะของสายส่งไฟฟ้ากำลัง
  • แบบจำลองของหม้อแปลงและระบบต่อหน่วย
  • ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
  • อุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง

   รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

หนังสือ "การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1" เล่มนี้ จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ หากไม่ได้รับความเมตตาจากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬามหาวิทยาลัย ผู้เป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บังคงบัญชาของผู้เขียน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและให้คำแนะนำที่ดีต่อผู้เขียนเสมอมา นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้เขียนนำเนื้อหาบางส่วนของหนังสือ "การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น" ของท่าน มาเรียบเรียงใหม่และใช้ในหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณนิสิตในที่ปรึกษาทั้ง 2 คนของผู้เขียน คือ นายชุติธัม อาภาพิพัฒน์ ที่ช่วยจัดรูปเล่มและสอบทานเนื้อหาต่าง ๆ อย่างละเอียด และนายชาคริต ไชยวุฒิเทพารักษ์ ที่ช่วยปรับปรุงแบบฝึกหัดท้ายบท

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณนิสิตและคณาจารย์อีกหลายท่านที่ไม่อาจเอ่ยนามได้ครบที่ได้ช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทั้งเรื่องของข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ตัวสะกดสำหรับศัพท์เทคนิคข้อผิดพลาดในบางสมการ รวมทั้งได้ช่วยสอบทานเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้หนังสือฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 1