หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

จำนวน :

1

55.00 บาท

52.25 บาท

"คุณประหยัดไป 2.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

 • การอ่านคำไทยบางคำ
 • การอ่านคำที่ออกเสียง อะ
 • การอ่านคำอักษรควบ คำอักษรนำ
 • การอ่านออกเสีงพยัญชนะบางตัว
 • การอ่านคำที่มีฤๅ
 • การอ่านคำที่มี รร (รอ หัน)
 • การอ่านคำพ้อง
 • การอ่านคำที่มีตัวการันต์
 • การอ่านสัมผัสบังคับในคำประพันธ์
 • การอ่านเครื่องหมายต่าง ๆ
 • การอ่านตัวเลข
 • การอ่านคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง
 • การอ่านพยัญชระที่มีรูปสระกำกับ
 • การอ่านคำที่มีสระอยู่กับตัวสะกด
 • การอ่านอักษรย่อ

 


คำนำ : หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ได้เล้งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๑๕๕๑ ที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและเข้าใจลักษณะของภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สื่อความคิด ความรู้สึกและจินตนาการได้ตามศักยภาพ รู้จักที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผลและรักการอ่าน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นชาติ ความเป็นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถนำความรู้ ความคิดที่ได้จากการเรียนรู้นั้นไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของส่งคมไปต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือ เทคนิคการเรียนภาษาไทย : การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การอ่านคำที่ออกเสียง อะ คำอักษรควบ คำอักษร คำที่มี ฤๅ คำที่มี รร ฯลฯ ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง เพราะผู้เขียนได้ทำการสรุปหลักในการอ่านออกเสียงคำในลักษณะต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทย แล้วมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการทบทวนความเข้าใจพร้อมทั้งมีเแลยแยกเล่มไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้เรียน ครู อาจารย์สอน และผู้ที่สนใจในการเรียนภาษาไทยได้อย่างดี

ด้วยความปรารถนาดี

พรทิย์ แฟงสุด

 


สารบัญ : หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

  • การอ่านคำไทยบางคำ
  • การอ่านคำที่ออกเสียง อะ
  • การอ่านคำอักษรควบ คำอักษรนำ
  • การอ่านออกเสีงพยัญชนะบางตัว
  • การอ่านคำที่มีฤๅ
  • การอ่านคำที่มี รร
  • การอ่านคำพ้อง
  • การอ่านคำที่มีตัวการันต์
  • การอ่านสัมผัสบังคับในคำประพันธ์
  • การอ่านเครื่องหมายต่าง ๆ
  • การอ่านตัวเลข
  • การอ่านคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง
  • การอ่านพยัญชระที่มีรูปสระกำกับ
  • การอ่านคำที่มีสระอยู่กับตัวสะกด
  • การอ่านอักษรย่อ


ข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนังสือชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว