ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ

Tags : การค้าระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ พาณิชศาสตร์

จำนวน :

1

340.00 บาท

323.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย

ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย

จากประสบการณ์สอบวิชาธุรกิจระหว่างประเทศกว่า 20 ปี ผู้เขียนได้ข้อสรุปที่สำคัญประการหนึ่งคือ การเรียนการสอนธุรกิจระหว่างประเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนควรเป็นการเรียนการสอนที่เปิดมุมมอง โลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างขึ้น และเป็นการเรียนการสอนซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในโลกาภิวัตน์ เช่นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการของบริษัทข้ามชาติในประเทศต่างๆ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยเอง หรือบริษัทข้ามชาติที่มีประกอบธุรกิจในประเทศไทย การสร้างองค์ความรู้ทางธุรกิจระหว่างประเทศจึงต้องประกอบไปด้วยความเข้าใจในธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจในประเทศไทยเอง รวมไปถึงความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของธุรกิจในต่างประเทศไปพร้อมๆ กัน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ถึงความคล้ายคลึง ความแตกต่างของการดำเนินธุรกิจกในประเทศต่างๆ ตลอดจนถึงความเชื่อมโยงกันของธุรกิจเพื่อสร้างทักษะของการเป็นนักธุรกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์ด


คำนำ : ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย

จุดเด่นสามประการที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างไปจากหนังสือและตำราอื่นๆ คือ มีเนื้อหาที่พิจารณาถึงธุรกิจระหว่างประเทศจากบริบทและมุมมองของประเทศไทย โดยผู้เขียนรวบรวมตัวอย่าง กรณีศึกษา ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศไทย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้โดยตรง หนังสือเล่มนี้สร้างความเข้ามจถึงการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการดำเนินธุรกิจในบริบทของสังคมของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความรู้ความเข้าใจในประเด็น ดังกล่าวพึงมีส่วนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริโภค ตลอดจนผู้กำหนดนโยบายมีความเข้าใจถึงการเชื่อมโยงของธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ ในสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายรอบด้านยิ่งขึ้น

ดร.ภวิดา ปานะนนท์


สารบัญ : ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย

  • ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์
  • ความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ
  • โลกาภิวัตน์ของตลาด
  • โลกาภิวัฒน์ของการผลิต
  • ระเบียบเศรษฐกิจโลก
  • การบูรณาการทางเศรษฐกิจ
  • บริษัทข้ามชาติและการลงทุนในต่างประเทศ
  • ทฤษฎีด้านการค้าระหว่างประเทศสำนักคลาสสิก
  • ทฤษฎีด้านการค้าระหว่างประเทศยุคหลังคลาสสิกและทฤษฎีด้านความสามารถในการแข่งขัน

เนื้อหาปกหลัง : ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย

หนังสือ ธุรกิจระหว่างประเทศ บริบทของประเทศไทย เขียนขึ้นจากประสบการณ์กว่า 20 ปี จากการสอนและการวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศของรองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ ด้วยการสอดแทรกบริบทและมุมมองจากประเทศไทยผ่านตัวอย่างและกรณีศึกษา ตลอดจนการนำแนวคิดทางทฤษฎีต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการ ผู้วางนโยบาย เศรษฐกิจ และผู้สนใจทั่วไปในเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศข้อมูลเพิ่มเติม : ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย