หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

คู่มือเตรียมสอบ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เล่มนี้ จัดทำขึ้นจากการศึกษา คำอธิบายและผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และบูรณาการกับค่านิยมหลัก 12 ประการครบถ้วนของจุดเน้น 5 ประการในหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย

 • จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย
 • จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • จุดเน้นที่ 4 ความปรองดองสมานฮันท์
 • จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

โดยจัดแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 8 บท ซึ่งแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาที่ได้มีการสรุปเป็นความคิดรวบยอด เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของนักเรียน มีการทดสอบที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดของนักเรียน มีการเฉลยแบบทดสอบ พร้อมให้เหตุผลอย่างละเอียด


คำนำ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

คู่มือเตรียมสอบ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เล่มนี้ จัดทำขึ้นจากการศึกษา คำอธิบายและผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และบูรณาการกับค่านิยมหลัก 12 ประการครบถ้วนของจุดเน้น 5 ประการในหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย

 • จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย
 • จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • จุดเน้นที่ 4 ความปรองดองสมานฮันท์
 • จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

โดยจัดแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 8 บท ซึ่งแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาที่ได้มีการสรุปเป็นความคิดรวบยอด เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของนักเรียน มีการทดสอบที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดของนักเรียน มีการเฉลยแบบทดสอบ พร้อมให้เหตุผลอย่างละเอียด

ผู้จัดทำหวังว่าหนังสือรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ท่านผู้ปกครอง ครูผู้สอน รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน

ด้วยความปรารถนาดี

อ.เคน จันทรวงษ์


สารบัญ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

  มารยาทที่ดีของคนไทย

  ศิลปวัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาไทย

  การแสดงออกที่เหมาะสมของคนไทย

  พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

  ความหมากหมายทางด้านสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

  ความหลากหลายทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  แนวทางในการแก้ปัญหาในสังคม

  แบบทดสอบบทที่ 8

  แบบทดสอบท้ายเล่ม หน้าที่พลเมือง ม.1

  เฉลยพร้อมเฉลยละเอียดหน้าที่พลเมือง ม.1

   ข้อมูลเพิ่มเติม : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว