การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

เนื้อหาครอบคลุมถึงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน รายการที่ไม่แน่นอน และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

Tags : บัญชีขั้นกลาง การบัญชี บัญชี

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

400.00 บาท

380.00 บาท

"คุณประหยัดไป 20.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือการบัญชีขั้นกลาง 2 ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างโดยละเอียด โดยครอบคลุมถึงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน รายการที่ไม่แน่นอน และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมเนื้อหาและตัวอย่างสำหรับการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การจัดทำงบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ ซึ่งเหมาะกับนิสิตนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจด้านบัญชี

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ มีดังนี้

 1. ตัวอย่างพร้อมบทฝึกหัดที่ทันสมัย
 2. PowerPoint Presentation และคำตอบบทฝึกหัดท้ายบท (ให้กับผู้สอนที่ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตำราในการเรียนการสอน)

คำนำ : การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือ "การบัญชีขั้นกลาง 2" เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบรรยายวิชา 2601213 การบัญชีขั้นกลาง ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ามหาวิทยาลัย และจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาวิชาบัญชีอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้อาจจะค่อนข้างหนา แต่เป็นเพราะผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่ายดายโดยใช้ตัวอย่างประกอบการอธิบายเป็นจำนวนมาก โดยหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับหนี้สิน รายการที่มีความไม่แน่นอน ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรต่อหุ้น งบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ ทั้งนี้ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้โดยอ้างอิงหลักการทางการบัญชี รวมทั้งข้อกำหนดล่าสุดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หนังสือมีความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชที่มีผลบังคับใช้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจในหลักการและนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ต่อไป


สารบัญ : การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

  • หนี้สินหมุนเวียน
  • รายการที่มีความไม่แน่นอน
  • หนี้สินไม่หมุนเวียน
  • การปรับโครงสร้งหนี้ที่มีปัญหา
  • ส่วนของเจ้าของ
  • กำไรต่อหุ้น
  • งบกระแสเงินสด
  • การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
  • การปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ
  • บทฝึกหัด

เนื้อหาปกหลัง : การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือการบัญชีขั้นกลาง 2 ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างโดยละเอียด โดยครอบคลุมถึงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน รายการที่ไม่แน่นอน และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมเนื้อหาและตัวอย่างสำหรับการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การจัดทำงบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ ซึ่งเหมาะกับนิสิตนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจด้านบัญชี

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ มีดังนี้

 1. ตัวอย่างพร้อมบทฝึกหัดที่ทันสมัย
 2. PowerPoint Presentation และคำตอบบทฝึกหัดท้ายบท (ให้กับผู้สอนที่ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตำราในการเรียนการสอน)


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)