เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ

เปิดติวครบวงจร ทุกหน่วยงานสอบ และติวทางไปรษณีย์ โดยสถาบัน THE BEST CENTER
จำนวน :

1

 • 1

320.00 บาท

304.00 บาท

"คุณประหยัดไป 16.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรรมการปกครอง

 • ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธิ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
 • ความรู้เกี่ยวกับกฏมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วระเบียบข้าราชการพลเมือง กฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานระเบียนราษฏร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป
 • ความรู้เกี่ยวกับการแำนวความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ

คำนำ : เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ

ชุดเจาะข้อสอบปลัดอำเภอ เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการและคณาจารย์ได้จัดทำเรียบเรียงขึ้นเป็นเล่ม เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึนมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ  อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ท่าน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ้งขึ้น

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ


สารบัญ : เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ

  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา
  • เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมทางแพ่ง
  • เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง
  • เจาะข้อสอบทะเบียนนิติกรรม
  • เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

เนื้อหาปกหลัง : เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย
 • เตรียมสอบแข่งขัน TOEFL, TOEIC, IELTS, GMAT, GRE, SAT
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรมฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข.เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงานข้อมูลเพิ่มเติม : เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ