ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

พระโสทรเชษฐภคินี

ผู้เขียน :

ศยาม

9789747236880

304

21.0 x 14.5 x 1.5 cm

350 g

พระราชนิพนธ์

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 200.00 บาท

190.00 บาท

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงพระราชประวัติ พระกรณียกิจ และพระจริยาวัตรมากมายของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้เป็นพระโสทรเชษฐภคินี มีความหมายว่า พี่ร่วมอุทรเดียวกัน คือทรงเป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์ถึง 2 รัชกาล คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติไว้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การแพทย์ และด้านสังคมสงเคราะห์ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งยังทรงสืบสานต่อจากพระมารดาในการเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ พอ.สว. อีกด้วย นอกจากนี้ ยังทรงพระนิพนธ์ทั้งด้านวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สารคดีท่องเที่ยว และบทความทางวิชาการ ถือเป็นเอกสารชั้นดีให้แก่วงการศึกษาอย่างมากมาย และนอกเหนือจากพระจริยาวัตรมากมายแล้ว ผู้เขียนยังได้เสนอเนื้อหาเรื่องโบราณราชประเพณีเนื่องในการพระบรมศพ และพระศพ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับพระโกศ และการไว้ทุกข์ นับตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาอีกด้วย ติดตามกันได้ทั้งหมดนี้ในเล่มเลยค่ะ