โครงการส่งความรู้ปี 3 นำทีมผู้บริหารอมรินทร์ กรุ๊ป และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)      ลงพื้นที่เยี่ยม “ชมรมรักการอ่าน” กับ “คลังความรู้คู่ห้องสมุด” ณ โรงเรียนบ้านคลองหว้า จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

จากซ้าย 1. คุณศิริพร พรรณพัฒน์กุล คณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2. คุณนิสา บัวจุด ผู้จัดการฝ่ายขายตรง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด 3. คุณอรพินท์ พวงศร  ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านคลองหว้า 4. คุณสุชิน ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหว้า 5. คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 6. ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด 7. คุณเสาวภา ศักดา คณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  8. คุณราตรี ธรรมโชติ คณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 9. คุณประนอม เพ็งพันธ์ คณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองหว้า

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่ โครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 3 โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายหนังสือชั้นนำของเมืองไทยในนาม “ร้านนายอินทร์” ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ลงพื้นที่เยี่ยมชม ชมรมรักการอ่าน กับ คลังความรู้คู่ห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านคลองหว้า จังหวัดสระแก้ว โดยมี ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณเสาวภา ศักดา เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมทีมงาน  โดยการเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านคลองหว้าในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณสุชิน ศรีทอง ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการของ “ชมรมรักการอ่าน” และพาเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียน ชมความสามารถในการเล่านิทาน และการท่องทำนองเสนาะ ของนักเรียนในชมรมฯ

 

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และคุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชมความสามารถในการเล่านิทานของนักเรียนในโครงการ

 

สำหรับโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 3 ได้มีแผนการดำเนินงานในระยะยาว ซึ่งในปีนี้ได้มีแผนขยายพื้นที่เพื่อมอบโอกาสให้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้น โดยจะส่งมอบหนังสือ 51,000 เล่มให้  51 โรงเรียน จาก 17 จังหวัด เพื่อส่งมอบหนังสือให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2564

 

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวถึงแผนการดำเนินงาน และการผลักดันโครงการส่งความรู้สร้างความสุข ปี 3

 

โดยยังคงสนับสนุนและติดตามอย่างต่อเนื่องในการให้โรงเรียนจัดกิจกรรม อ่านกันวันละ 15 นาที จัดตั้งชมรม “รักการอ่าน” ให้มีกิจกรรมจดบันทึกคะแนนในสมุดบันทึกรักการอ่านรวมถึงจัดกิจกรรมพลังนิทานกระตุ้นพลังสร้างสรรค์ผ่านช่องทางออนไลน์ และการประกวดเด็กสุขสร้างสรรค์

 

คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชนผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมกิจกรรม “อ่านกันวันละ 15 นาที”

 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดของนักเรียนในโครงการ และจัดให้มีการเก็บสถิติวัดผลการเข้าใช้ห้องสมุด-ยืมคืนหนังสือ เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าห้องสมุด-ยืมคืนหนังสือมากที่สุดโรงเรียนละ 5 รางวัล โดยกิจกรรมทั้งหมด โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี3 จะมีการจัดสรรบุคลากรลงพื้นที่และผ่านออนไลน์ ในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือครูผู้ดูแลชมรมเพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ผลงานส่วนหนึ่งจากการอ่านของนักเรียนในโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 3

 

โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข มิได้เป็นเพียงโครงการที่ส่งมอบหนังสือแต่มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการคิดแนวทางที่ดีและวัดผลได้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยปณิธาน และความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของ อมรินทร์กรุ๊ป และไทยเบฟเวอเรจ รวมถึงเหล่าพันธมิตรเชื่อว่านิสัยรักการอ่านคือพื้นฐานของการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

 

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และคุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองหว้า 

 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสาร ประมวลภาพกิจกรรมจากโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 3 บทความและเคล็ดลับดีดีเกี่ยวกับการอ่าน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Happy Read