สืบเนื่องจากโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้น เพราะการอ่านคือรากฐานที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีพัฒนาการในการศึกษา การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

 

 ตัวแทนบริษัทอมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหนังสือจากโครงการสมทบ  หนึ่งในโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2 และครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับ 11 โรงเรียนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ณ โรงเรียนวัดป่าเกด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ตัวแทนบริษัทอมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหนังสือจากโครงการสมทบ หนึ่งในโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2 และครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับ 11 โรงเรียนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ณ โรงเรียนวัดป่าเกด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ, คุณภาค เส็งพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดจำหน่ายหนังสือเล่มและนิตยสาร บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายหนังสือชั้นนำของเมืองไทย ในนาม “ร้านนายอินทร์” และ คุณมณเฑียร ศิริพงศ์ปรีดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  นำหนังสือกว่า 4,000 เล่ม โล่เกียรติคุณ โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2 เครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์แบบไร้สาย และครุภัณฑ์ต่างๆ

 

 

บริษัทอมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบโล่เกียรติคุณ โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2

 

ส่งมอบให้กับ 11 โรงเรียนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าเกด, โรงเรียนวัดบางขมิ้น, โรงเรียนวัดบางกอบัว, โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก, โรงเรียนวัดบางกระสอบ, โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน, โรงเรียนวัดกองแก้ว, โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์, โรงเรียนวัดคันลัด, โรงเรียนวัดบางกระเจ้ากลาง และโรงเรียนสำราญวิทยา ณ โรงเรียนวัดป่าเกด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

 

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (กลาง) และคุณกมลนัย ชัยเฉนียน (ขวา) ส่งมอบหนังสือจากโครงการสมทบ จำนวน 4,412 เล่ม แด่ นายพัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า โครงการสมทบหนังสือเป็นกิจกรรมต่อยอดของโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสมทบหนังสือ ผ่านการบริจาคที่ร้านนายอินทร์ โดยครั้งนี้สามารถรวบรวมหนังสือได้ทั้งสิ้น 4,412 เล่ม และส่งมอบหนังสือดังกล่าว ให้กับ 11 โรงเรียนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา การสืบค้นข้อมูล และส่งเสริมพัฒนาทักษะในการอ่านให้แก่เด็กนักเรียน

 

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

 

ม.ล.ลือศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการอ่าน เพราะการอ่านเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนมีพัฒนาการ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

 

 

คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์แบบไร้สาย และครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับ 11 โรงเรียนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า

 

ด้าน คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดมา ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์แบบไร้สาย ให้กับ 11 โรงเรียนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีครุภัณฑ์ อาทิ กระเป๋า กระติกน้ำ ชุดกันฝน ฯลฯ รวมถึงสิ่งของจากโครงการผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก ที่รณรงค์ให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของการคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์, คุณภาค เส็งพานิช และคณะผู้บริหารบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ส่งมอบหนังสือจากโครงการสมทบ จำนวน 4,412 เล่ม ให้กับ 11 โรงเรียนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า

 

ปัจจุบันโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ดำเนินงานเข้าสู่ปี 3 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงศิลปิน ดารา นักแสดง เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรม “อ่านกันวันละ 15 นาที” และได้มีการจัดตั้งชมรมรักการอ่านขึ้น ซึ่งโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข มีเป้าหมายในการส่งเสริมการอ่านของเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 77 จังหวัด


โดยผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้ทาง Facebook : The Happy Read