โครงการปันความรัก ด้วยความรู้ ปีที่ 17

 

 

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้บริหารร้านหนังสือ “ นายอินทร์ ” ได้จัดทำโครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา รวมถึงเงินบริจาค ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17

 

 

ในปีนี้นายอินทร์ได้มีกำหนดลงพื้นที่เพื่อมอบหนังสือ ฟื้นฟู และปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อันได้แก่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี และโรงเรียนใกล้เคียงโดยรอบ อีกจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย ร.ร.ตชด.วัดสุธาสินี ร.ร.ตชด.เฮงเค็ลไทย ร.ร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง ร.ร.ตชด.มิตรมวลชน 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ห่างไกล และยังขาดแคลนทั้งด้านทุนทรัพย์ อุปกรณ์ การศึกษา และเครื่องใช้ที่จำเป็น

 

 

ในโอกาสนี้ ร้านนายอินทร์ โดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของ ในการเข้าร่วมโครงการ “ปันความรักด้วยความรู้ ปีที่17” เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน สามารถบริจาคได้ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Naiinfanclub