โครงการส่งความรู้สร้างความสุข

แถลงข่าวเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

               อมรินทร์ จับมือ ไทยเบฟเวอเรจ ปลุกพลังรักการอ่านของเด็กไทย แถลงเปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” สร้างรากฐานแห่งการอ่านสู่พัฒนาการศึกษาทั่วประเทศ

               กุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติคือ บุคลากรที่ดี การสร้างบุคลากรที่ดีเริ่มต้นจาก การศึกษา และการศึกษาที่ดีต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กจาก การอ่าน ซึ่งในปัจจุบัน พบว่าการศึกษาของเด็กไทย ยังเป็นปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านสื่อครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร จัดตั้งโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

               คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ว่า “สำหรับปัญหาด้านการอ่านของเด็กไทย ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จากข้อมูลผลสำรวจการอ่านของประชากรปี 2558 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ยังมีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ประมาณ 1.8 ล้านคน ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือ อมรินทร์ฯ จึงได้ร่วมมือกับไทยเบฟเวอเรจและเหล่าพันธมิตร จัดตั้งโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” โดยมีเป้าหมายให้เกิดการอ่านวันละ 15 นาที ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วว่าจะกระตุ้นให้สมองพัฒนา ทำให้เด็กได้รับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อการปลูกฝังด้านการอ่านได้สำเร็จ และเราให้ความสำคัญกับการคัดหนังสือที่เหมาะสมให้โรงเรียน เพื่อให้เด็กสนุกอ่าน สนุกเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รวมถึงติดตามผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง”

               คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของการร่วมโครงการสำคัญในครั้งนี้ว่า “ไทยเบฟ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ รวมไปถึงการปลูกฝังให้เด็กไทย มีนิสัย รักการอ่าน เพราะการอ่านคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต และยังช่วยเสริมสร้างไหวพริบ และปัญญาให้กับเด็ก และเยาวชนของเรา อันเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือจัดทำโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสในการอ่านหนังสือที่ดีมีคุณภาพ และให้การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยพัฒนาการ ในการศึกษาเล่าเรียน การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 50 โรงเรียน และตั้งเป้าดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด ในระยะเวลา 3 ปี และสำหรับโครงการนี้ในอนาคต เรามุ่งหวังว่าจะได้รับความสนใจ และเข้าร่วมสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อที่จะขยายผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็ก และเยาวชนทั่วประเทศต่อไป”

ม.ล รดีเทพ เทวกุล

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณณัฐชัย วีระกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

              จากความตั้งใจมุ่งมั่นของ อมรินทร์ฯ และไทยเบฟเวอเรจ รวมถึงเหล่าพันธมิตร มั่นใจได้ว่า โครงการนี้ไม่เป็นเพียงนำหนังสือไปวางไว้ที่โรงเรียน แต่จะส่งเสริมให้เกิดการอ่านและกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากรางวัลที่นักเรียนจะภาคภูมิใจแล้ว เหนือสิ่งอื่นใด คือนิสัยรักการอ่านซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ และสิ่งนั้นย่อมกลับมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ยั่งยืนอย่างแน่นอน

สามารถติดตามรายละเอียด โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้ทาง www.TheHappyRead.com