แม่เล่าให้ฟัง (ฉบับพิมพ์ใหม่)

เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัมนา ภาคหลังเป็นความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงสะสมไว้ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาได้ทรงนำบางส่วนมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้มีการแก้ไขจากลายพระหัตถ์ในต้นฉบับเดิมหลายจุด รวมทั้งจากข้อความที่อ้างถึงกันในพระนิพนธ์เรื่อง "เจ้านายเล็ก ๆ -ยุวกษัตริย์" และ "เวลาเป็นของมีค่า" รวมถึงการค้นคว้าอ้างอิงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระประสงค์ของผู้นิพนธ์
-----------------------------------------------------

แม่เล่าให้ฟัง (ฉบับพิมพ์ใหม่)
https://www.naiin.com/product/detail/209785

ขอขอบคุณ เพลงพระราชนิพนธ์ - แผ่นดินของเรา
อัลบั้ม A TRIBUTE TO KING OF JAZZ by John Di Martino ชุด 2