คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์

สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย มนต์พิธี สวดมนต์พิเศษ และสวดมนต์แปลฉบับหลวง ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก พระคาถาชินบัญชร และบทพิธีกรสำหรับผู้นำสวด
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์


รายละเอียด : คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์

หลักความเชื่อ 10 ประการ

 • อย่าเพิ่งเชื่อ โดยฟังตามๆกันมา
 • อย่าเพิ่งเชื่อ ตามที่เคยทำสืบต่อกันมา
 • อย่าเพิ่งเชื่อ ตามข่าวลือ
 • อย่าเพิ่งเชื่อ ตามตำรา หรืออ้างในปิฏก
 • อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะมีเหตุผลน่าเชื่อถือได้
 • อย่าเพิ่งเชื่อ ด้วยการคาดคะเนเอา
 • อย่าเพิ่งเชื่อ ด้วยการตรึกตามอาการ
 • อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะตรงตามอาการ
 • อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะตรงกับความคิดเห็นของตน
 • อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้
 • อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา

สรุป...อย่าเพิ่งเชื่อตามเขาว่า ต่อเมื่อใดพิสูจน์แล้วรู้ได้ด้วยตนเองว่า สิ่งนั้นเป็นกุศล ไม่มีโทษ ผู้สรรเสริญ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นไปเพื่อนิพพาน คือดับทุกข์ได้สิ้นเชิง นั่นแหละจึงควรเชื่อและปฏิบัติตามได้เลย

(สูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงโปรดชาวกาลามะ ที่กำลังสับสนไม่รู้จะเชื่อใครดี เพราะอาจารย์เจ้าลัทธิที่มาสอนต่างยืนยันวิธีของตนเท่านั้นถูก ของคนอื่นผิด)

ขอชาวพุทธจงใช้ปัญญาพิจารณาให้ดี จะปฏิบัติวิธีไหนของสำนักใด ถ้าถูกจริตตนเอง ดับทุกข์ได้จริงก็ถือว่าถูก


คำนำ : คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์

หนังสือคู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์นี้ เป็นหนังสือสวดมนต์ แปลเป็นไทย ที่เหมาะสำหรับพุทธบริษัททุกท่าน ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา เป็นหนังสือที่ได้รวบรวม บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น บทสวดอนุโมทนา-บทพิธีกรสำหรับผู้นำสวดมนต์ในพิธีการต่างๆ ทั้งยังได้รวบรวม ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พร้อมคำแปล บทสวดพระเจ้าพิมสาร เป็นภาคผนวกพิเศษเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือ

บทสวดมนต์ทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ทุกบทแปลเป็นไทยทั้งหมด เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา และประชาชนทั่วไปที่เป็นพุทธบริษัท เมื่อผู้สวดจำคำแปลได้ จะมีความรู้ภาษาบาลีและหลักธรรมะมากพอ ที่จะยึดถือปฏิบัติ ดังคำนำที่ ธรรทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม ได้แนะนำไว้ว่า "เวลาสวดก็ให้พิจารณาคิดตามไปด้วย คำแปลทุกๆ วรรคมีประโยชน์แก่การคิดตาม ทำให้เกิดปิติ เกิดสมาธิ และเกิดปัญญา" ซึ่งนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและสมบูรณ์

ด้วยความปรารถนาดี

ธรรมสภา


สารบัญ : คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์

  • คำทำวัตรเช้า
  • คำทำวัตรเย็น
  • สวดมนต์พิเศษบางบท
  • บทกรวดน้ำแผ่เมตตา และสวดมนต์พิเศษบางบท
  • พระอภิธรรมแปลมนต์พิธีแปล
  • บทอนุโมทนาแปล
  • บทพิธีกรต่างๆ
  • ผนวกพิเศษ


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์

คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์

รวบรวมจาก

 • คู่มืออุบาสก-อุบาสิกา สวนโมกขพลาราม
 • สวดมนต์แปลฉบับหลวง
 • มนต์พิธี

การพิมพ์หนังสือธรรมเป็นอนุสรณ์และที่ระลึก นอกจากเป็นการจัดทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่คงอยู่ยืนนานแล้ว ยังเป็นการบำเพ็ญธรรมทาน คือการให้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมอีกด้วย ผู้ปฏิบัติเช่นนี้จึงชื่อได้ว่าแสดงออกซึ่งญาติธรรม พร้อมไปกับการมีส่วนร่วมเผยแพร่ธรรม เพื่อส่งเสริมสัมมาทัศนะและธรรมปฏิบัติ อันจะอำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ประชาชน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว