เตรียมสอบสังคม ประถม 4

แบบฝึกหัด, สังคมศึกษา, ประถมปลาย, ป.4, แนวข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่นฟิตสอบ ซื้อหนังสือ หมวดคู่มือ 2 เล่ม ลด15%
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1

165.00 บาท

156.75 บาท

"คุณประหยัดไป 8.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เตรียมสอบสังคม ประถม 4

สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ครอบคลุมทุกบทตรงตามหลักสูตร์แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดมากว่า 200 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมลูกในการสอบเก็บคะแนนและสอบปลายภาค


คำนำ : เตรียมสอบสังคม ประถม 4

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้ขนบธรรมเนียมประเำพณีต่างๆ ก็ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ เนื่อจากครูผู้สอนเน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินไป แต่ให้ความสำคัญกับกระบวนการหาความรู้น้อยไป

ปัจจุบันสถานศึกษาได้มีการปฏอรูปวิธีการเรียนการสอนใหม่โดยเน้นกระบวนการคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีเนื่อหาสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น และสามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพหนังสือคู่มือเล่มนี้จริงเน้นเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและมีแบบทดสอบมากมายไว้ให้นักเรียนได้ทดสอบเพื่อเตรียมตัวสอบจริงในชั้นเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้จัดทำได้ศึกษาจากเอกสารหลายเล่ม เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้จัดทำหวังว่า คู่มือสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ คงจะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียนต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

PATTER SU TUTOR


สารบัญ : เตรียมสอบสังคม ประถม 4

  ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

  เศรษฐศาสตร์

  ภูมิศาสตร์

  อาเซียน

  แบบทดสอบรวม


เนื้อหาปกหลัง : เตรียมสอบสังคม ประถม 4

เด็กๆ ได้ทบทวนความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา, หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, พุทธประวัติ ชาดก พุทธสาวก, ศาสนิกชนตัวอย่าง, ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย, สิทธิของเด็ก, การเมืองการปกครองของไทย, วัฒนธรรมไทย

 • เศษฐศาสตร์

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ, เศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ, หน้าที่เบื้องต้นของเงิน

 • ภูมิศาสตร์

การใช้แผนที่และภาพถ่ายเพื่อการเรียนรู้จังหวัด, มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนในจังหวัด, การเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตืในจังหวัด

 • อาเซียน
 • รู้จักอาเซียน, เพื่อบ้านอาเซียนและพันธมิตรอาเซียน


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เตรียมสอบสังคม ประถม 4

การประสบความสำเร็จในชีวิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก่อนจะก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางมักเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย ส่งผ่านสู้กระบวนการวางแผน ตามมาด้วยการลงมือปฏิบัติ ปิดท้ายด้วยการวัดผลเมื่อผลที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ย่อมหมายถึงเป้าหมายครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับการที่พ่อแม่ผู้ปกครองวางเป้าหมายให้ลูกเติบโตขึ้นรเป็นคนเก่งและคนดีของสังคม นอกเหนือจากความรักความอบอุ่นที่มอบให้แก่เด็หแล้ว การมอบการศึกษาที่ดีนับเป็นสิ่งที่สำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเด็ยวัยอนุบาลจนถึงประถมศึกษา เพราะจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต เสริมพัฒนาการทุกด้านให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าในตัวอง และมีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม

หนังสือนับว่าเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญของการศึกษา ซึ่งทางสำนักพิมพ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกิบ อาิทิ ความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา (สำคัญมาก) รูปเล่มและภาพประกอบสวยงามเหมาะสมตามวัยเด็ก คุณภาพของวัสดุที่ใช้ เป็นต้น เพราะเรามั่นใจว่าหนังสือที่ดีหนึ่งเล่ม ไม่สามารถวัดด้วยมูลค่าของเงินตรา แต่สิ่งนี้คือ มูลค่าทางจิตใจที่เรามีโอกาสเป็นส่วนเล็กๆ ในการสร้างรากฐานทางปัญญาให้กับประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

ด้วยรักและความปรารถนาดี

สำนักพิมพ์ธิงค์บียอนดฺคิดส์

(ประถมศึกษา)ข้อมูลเพิ่มเติม : เตรียมสอบสังคม ประถม 4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เตรียมสอบสังคม ประถม 4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เตรียมสอบสังคม ประถม 4