ฟิลเตอร์สินค้า

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าอาจารย์นิเทศวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (2550 - ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ช่วยราชการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน)
 • คณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน)

วุฒิการศึกษา

 • ศษ.บ. (2537) (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ค.ม. (2541) (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.ด. (2546) (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการด้านการบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดี (งานวิชาการ หลักสูตรและการสอน) ตณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

ผลงานด้านงานวิจัยและงานเขียน

 • รายงานการวิจัย 16 เรื่อว บทความในวารสารวิชาการของไทย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 20 เรื่อง