สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Naiin.com  

  1. รับส่วนลด 10% ในการซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์
  2. รับส่วนลด  5% ในการซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทอมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  3. รับส่วนลด  5% ในการซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ที่จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อื่นๆ
  4. ได้รับการแนะนำหนังสือใหม่ โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆผ่านทาง E-Mail
  5. รับคะแนนสะสมเพื่อใช้ในการแลกซื้อหนังสือในครั้งต่อไป เมื่อซื้อหนังสือครบทุก 40 บาท(หลังหักส่วนลด) จะได้รับ 1 คะแนน และสามารถแลกใช้คะแนนตามตารางดังนี้
Point บาท
16 12
32 25
64 52
128 108
256 230
512 495
1,024 1,050
2,000 2,300