มาเลเซีย MALAYSIA

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของคนไทยในประชาคมอาเซียน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

399.00 บาท

379.05 บาท

"คุณประหยัดไป 19.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : มาเลเซีย MALAYSIA

มาเลเซีย MALAYSIA

อาเซียนก่อตั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม และการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ "ประชาคมอาเซียน" ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

กฎบัตรจัดทำขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 โดยผู้นำอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน 2020

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่สอดคล้องกับนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าวและความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำสื่อเกี่ยวกับอาเซียน เช่น ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของคนไทยในประชาคมอาเซียน

กองบรรณาธิการ


สารบัญ : มาเลเซีย MALAYSIA

  • ข้อมูลทั่วไปประเทศมาเลเซีย
  • โครงสร้างการเมืองการปกครอง
  • เศรษฐกิจของมาเลเซีย
  • โครงการเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนิเซีย มาเลเซีย ไทย / สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
  • สังคมและวัฒนธรรมของมาเลเซีย
  • ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมาเลเซีย


ข้อมูลเพิ่มเติม : มาเลเซีย MALAYSIA

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว