การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R

ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อทดแทนโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น SPSS, SAS และ MINITAB เป็นต้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R

เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายคณะ เช่น วิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และแพทยศาสตร์ เป็นต้น ที่ต้องการนำเอาโปรแกรม R ไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำวิจัย ในบริษัท หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 17 บท คือ บทนำโปรแกรม R การใช้งาน R Commander สถิติเชิงพรรณนา การสร้างฟังก์ชัน การจำลองข้อมูล การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม การทดสอบไคกำลังสอง เป็นต้น


สารบัญ : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R

  • บทที่ 1 บทนำโปรแกรม R
  • บทที่ 2 การใช้งาน R Commander
  • บทที่ 3 สถิติเชิงพรรณนา
  • บทที่ 4 การสร้างฟังก์ชัน
  • บทที่ 5 การจำลองข้อมูล
  • บทที่ 6 การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม
  • บทที่ี 7 การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม
  • บทที่ 8 การทดสอบไคกำลังสอง


รีวิวโดยนักเขียน : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อทดแทนโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น SPSS, SAS และ MINITAB เป็นต้น แต่โปรแกรม R สามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มีผู้สนับสนุนจากทั่วโลก โดยการเขียนโปรแกรมเสริม (package) ในปัจจุบันมีกมากกว่า 6,000 โปรแกรมเสริม จากสาขาวิชาต่างๆ

เนื้อหาประกอบด้วย 17 บท คือ บทนำโปรแกรม R การใช้งาน R Commander สถิติเชิงพรรณนา การสร้างฟังก์ชัน การจำลองข้อมูล การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุุ่ม การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบความสัมพันธ์กันของตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแปร แผนภูมิควบคุมสำหรับลักษณะ และความสามารถของกระบวนการ

รศ.สายชล สินสมบูรณ์ทอง ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว