การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตน เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

390.00 บาท

370.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT

หนังสือการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์เล่มนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้เขียนได้ประมวลความรู้ร่วมกับประสบการณ์ด้านการสอน รวมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตนำมาสู่การเรียบเรียงให้เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุม และมีการยกตัวอย่างประกอบในเนื้อหาแต่ละส่วนอย่างสอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามและทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย และได้ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีพร้อมทั้งตัวอย่างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นถึงปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนเพื่อการมีชีวิตที่ดี มนุษยสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการทำงานอย่างมีความสุข ตลอดจนการพัฒนาเยาวชนไทยเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน ใช้สำนวนภาษาและถ้อยคำที่อ่านเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบที่ชัดเจนสมบูรณ์ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตน เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเสริมสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดี


สารบัญ : การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT

  • บทที่ 1 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
  • บทที่ 2 การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์
  • บทที่ 3 การศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์
  • บทที่ 4 การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
  • บทที่ 5 การพัฒนาตนเพื่อการมีชีวิตที่ดี
  • บทที่ 6 การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

เนื้อหาปกหลัง : การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT

ความเข้าใจการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันในเรื่องของสติปัญญา ความถนัด บุคลิกภาพ ตลอดจนความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การที่บุคคลจะประสบความสุข ความสำเร็จได้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจยอมรับตนเองและผู้อื่น ในขณะเดียวกันต้องมีความพร้อมที่จะปรับปรุง พัฒนาและเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขของตนข้อมูลเพิ่มเติม : การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว