แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 (รายวิชาพื้นฐาน)

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมเฉลยแยกเล่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

105.00 บาท

89.25 บาท

"คุณประหยัดไป 15.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 (รายวิชาพื้นฐาน)

แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 (รายวิชาพื้นฐาน)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง สามารถนําความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

เป็นเรื่องยากสําหรับนักเรียนที่ต้องเรียนคณิตศาสตร์ หากเป็นผู้ที่ไม่มีความถนัดในการคิดคํานวณและเป็นเรื่องยากสําหรับครูที่ต้องสอนนักเรียนที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน หนังสือ แบบฝึกหัดและประเมินผลคณิตศาสตร์ ม.4 (รายวิชาพื้นฐาน) เล่มนี้ จึงได้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยครูในการสอน โดยจัดทําให้มีโจทย์จํานวนมากครอบคลุมเนื้อหาที่จะให้ครูสามารถเลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลําดับจากง่ายไปยาก นักเรียนจะเข้าใจจากความรู้พื้นฐาน จนสามารถนําไปแก้โจทย์ปัญหาระดับปานกลางและยากไต้ ระดับความยากง่ายของโจทย์ที่ต่างกัน ตั้งแต่โจทย์ขั้นพื้นฐาน ปานกลาง และยาก จะทําให้ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้

หนังสือเล่มนี้ยังได้จัดทําขึ้นสําหรับนักเรียนโดยช่วยให้เขามารถฝึกทักษะการทําโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องยอมรับว่าการเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องทําแบบฝึกหัดมากๆ รวมทั้งยังช่วยนักเรียนให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้ โดยตอนท้ายของแต่ละหัวข้อมีแบบทดสอบย่อย (QUIZ) ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ นอกจากนี้แล้วยังมี แบบประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นแบบประเมินผลระดับชั้นเรียน เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนรู้และตรวจสอบความพอเพียงของความรู้พื้นฐานระดับทดสอบจริง เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนประยุกต์ความรู้ได้มากน้อยเพียงใด และระดับเสริมประสบการณ์ซึ่งจะเป็นโจทย์ระดับปานกลางและยาก เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการสอบแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเกมและกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร์อีกด้วย

กนกวลี อุษณกรกุล


สารบัญ : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 (รายวิชาพื้นฐาน)

  • บทที่ 1 เซต
  • บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  • บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น
  • บทที่ 4 ความน่าจะเป็น


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 (รายวิชาพื้นฐาน)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 (รายวิชาพื้นฐาน) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว