แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

เนื้อหา กิจกรรม และแบบทดสอบครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

120.00 บาท

102.00 บาท

"คุณประหยัดไป 18.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงจากธรรมชาติอย่างมีระบบ เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยการสังเกต ทดลอง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติวิทยาศาสตร์ มีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้

วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสําคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สาคัญในการค้นคว้าความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยาน ตรวจสอบได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงการนำความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 ได้จัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต

ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์


สารบัญ : แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

  • หน่วยที่ 1 มาเรียนวิทยาศาสตร์กันเถอะ
  • บทที่ 1 เรียนรู้สิ่งต่างๆ แบบนักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืช
  • บทที่ 1 ร่างกายของเรา
  • บทที่ 2 สัตว์และพืช
  • บทที่ 3 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น

เนื้อหาปกหลัง : แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

 • จุดประกายความคิด การสังเกตและตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว
 • เรียนรู้สิ่งต่างๆ แบบนักวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 • ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างทักษะในการแสวงหาคำตอบอย่างเป็นระบบ
 • มีกิจกรรมหลากหลายใช้ในการฝึกฝนและพัฒนากระบวนการคิด รวมทั้งแบบทดสอบท้ายบทใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
 • ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว