คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ประกอบด้วยระเบียบการและวิธีสมัครสอบ แนวข้อสอบคัดเลือก 3 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการทําความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

170.00 บาท

144.50 บาท

"คุณประหยัดไป 25.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

“โรงเรียนช่างฝีมือทหาร” เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) เพื่อผลิตช่างฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กองทัพไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ. 2559 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ ตรงตามความต้องการของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปัจจุบันเปิดทําการสอนตามหลักสูตร จํานวน 6 สาขาวิชาชีพ คือ ช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากําลัง และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นหนังสือ “คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร” เล่มนี้ คณะผู้เขียนได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบการและวิธีสมัครสอบ แนวข้อสอบคัดเลือก 3 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการทําความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาข้อสอบ ตลอดจนเทคนิคในการคิดเพื่อความแม่นยําที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวข้อสอบของปีถัดไปได้เป็นอย่างดี

โชติอนันต์


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

  • ระเบียบการทั่วไป และวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ปี พ.ศ.2562
  • แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชุดที่ 1
  • เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชุดที่ 1
  • แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชุดที่ 2
  • เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชุดที่ 2
  • แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชุดที่ 3
  • เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชุดที่ 3


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว