ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน: บุญร่วม เทียมจันทร์

สำนักพิมพ์: THE LAW GROUP

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 (0) เขียนรีวิว

161.10 บาท

179.00 บาท ประหยัด 17.90 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 คะแนน

รวมกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และถาม-ตอบในเล่ม < แสดงน้อยลง รวมกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และถาม-ตอบในเล่ม
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com Rainy Season Sale แจกโค้ดลดแรง รับหน้าฝน ลดเลย 10%*

161.10 บาท

179.00 บาท
179.00 บาท
ประหยัด 17.90 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 คะแนน

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com Rainy Season Sale แจกโค้ดลดแรง รับหน้าฝน ช้อปหนังสือครบ 600.- ลดเพิ่มทันที 5%
จำนวนหน้า
224 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
14.5 x 21 x 1.1 CM
น้ำหนัก
0.297 KG
บาร์โค้ด
9786163811431

รายละเอียด : ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ชาติ ก็คือ เป้าหมายหรือเข็มทิศในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในหลักปรัชญาที่ว่าให้ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ยุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้นตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์เสร็จแล้ว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเสมือนเข็มทิศในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลที่จะต้องสอบคัดเลือกแข่งขันเข้ารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจะต้องมีความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติเหล่านี้ เพราะย่อมจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนทุกคนจากยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของไทยฉบับนี้

บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม


สารบัญ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

  • พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
  • ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
  • ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
  • สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
  • ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
  • ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  • ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  • ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
  • ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ

เนื้อหาปกหลัง : ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

 • พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
  • (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
  • (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  • (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  • (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
  • (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
 • วิสัยทัศน์ประเทศไทย
 • ถาม-ตอบ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%