ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ (ปกอ่อน)

ประวัติศาสตร์ล้านนา เล่มนี้เป็นงานบุกเบิกเสมือนหลักกิโลเมตรแรก บนเส้นทางอันแสนไกลของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

435.00 บาท

369.75 บาท

"คุณประหยัดไป 65.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ (ปกอ่อน)

ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ (ปกอ่อน)

เรามักเรียกดินแดนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยว่า ล้านนา ที่รับรู้ว่างดงามด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา และผู้คนที่มากด้วยน้ำใจไมตรี รวมถึงความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ที่มากด้วยเอกลักษณ์ อันโดดเด่น แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าจะย้อนลึกลงไปกว่านั้นถึงที่มาที่ไปตลอดจนความสำคัญอันมีนัยยะต่อความเป็นประเทศไทยแล้วนั้น คงเป็นเรื่องที่จะมีผู้รู้ไม่มากนัก ทั้งที่การมีอยู่ของอาณาจักรล้านนานั้น มีผลสำคัญยิ่งต่อความเป็นประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แห่งเรื่องราวของแผ่นดินนี้ แม้จะมีอยู่ แต่ดูเหมือนจะกระจัดกระจายยากต่อการสืบค้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่มิใช่นักประวัติศาสตร์ จนเมื่อ อาจารย์ สรัสวดี อ๋องสกุล ได้รวบรวมค้นคว้าจนกลายมาเป็นหนังสือ ประวัติศาสตร์ล้านนา ที่รวบรวมเรื่องราวได้อย่างครอบคลุ่มและน่าสนใจ และเหมาะกับนักอ่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของแผ่นดินล้านนา ซึ่งอาจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์  บอกว่า “เป็นเสมือนหลักกิโลเมตรแรกๆบนเส้นางอันแสนไกล...ของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา โดยเฉพาะนี่เป็นหนังสือทำให้เรามองเห็นภาพแห่งยุคสมัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ได้อย่างชัดเจนมากกว่าการมองเห็นเพียงว่า กษัตริย์พระองค์ไหนเป็นผู้สร้าง อะไรคือความมั่นคง อะไรคือความขัดแย้ง อะไรคือความเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ปรากฏชัดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่ดำเนินเรื่องไปตาม

สำนักพิมพ์อมรินทร์


สารบัญ : ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ (ปกอ่อน)

  • บทที่ ๑ การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา
  • บทที่ ๒ ประวัติศาสตร์ยุคแว่นแคว้น-นครรัฐในดินแดนล้านนา ก่อนกำเนิดอาณาจักรในพุทธศตวรรษที่ ๑๙
  • บทที่ ๓ อาณาจักรล้านนา (พ.ศ.๑๘๓๙-๒๑๐๑) พัฒนาการของอาณาจักร
  • บทที่ ๔ อาณาจักรล้านนา (พ.ศ.๑๘๓๙-๒๑๐๑) การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านนาและรัฐไท/ไทยใกล้เคียง
  • บทที่ ๕ ล้านนาสมัยพม่าปกครอง (พ.ศ.๒๑๐๑-๒๓๑๗) : จากศูนย์อำนาจสู่รัฐชายขอบ
  • บทที่ ๖ ล้านนาสมัยเมืองประเทศราชแห่งราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ.๒๓๑๗-๒๔๔๒)
  • บทที่ ๗ อิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตกในล้านนา : ล้านนาเปลี่ยนผ่านจากยุคจารีตสู่ยุคใหม่
  • บทที่ ๘ การรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาเข้ากับสยามประเทศ
  • บทที่ ๙ สังคมและเศรษฐกิจของล้านนา (พ.ศ.๒๓๑๗-๒๔๗๖)
  • บทที่ ๑๐ ภาคเหนือยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เนื้อหาปกหลัง : ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ (ปกอ่อน)

การสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ “ล้านนา” ที่มีหลายยุคสมัย ดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้ พบว่าแต่ละยุคสมัยต่างมีลักษณะเด่นของยุคที่มีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไป และก่อตัวเกิดอีกยุคหนึ่ง หมุนเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลา การทำวิจัยแต่ละยุคจึงใช้หลักฐานและใช้กรอบคิดทางประวัติศาสตร์คนละชุด การสร้างบทสังเคราะห์ในแบบฉบับของตนเช่นนี้จึงใช้เวลานาน อย่างไรก็ดี ผู้เขียนตระหนักดีว่าแต่ละยุคหรือแม้แต่ละย่อหน้าในหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีประเด็นให้ค้นคว้าเจาะลึกต่อไปได้มากมาย หรือคนรุ่นหลังอาจรื้อสร้างใหม่



รีวิวโดยนักเขียน : ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ (ปกอ่อน)

หนังสือประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ เป็นฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติมจาก ฉบับที่แล้ว (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔-๑๑) ทําให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีเนื้อหาโดยรวมของประวัติศาสตร์ล้านนาตั้งแต่ยุคอดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน (Total History) เนื้อหาทุกบททุกตอนได้ปรับและเพิ่มเติมให้ทันสมัย แท้จริงหนังสือเล่มนี้เป็นผลของการวิจัยและค้นคว้าประวัติศาสตร์ล้านนาที่ทําอย่างต่อเนื่องถึง ๔๐ ปี ตั้งแต่ผู้เขียนใช้ชีวิตเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์ ได้เริ่มต้นจากการทําวิทยานิพนธ์ แล้วบรรจุเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อทําหน้าที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา หลังเกษียณได้ดูแลหลักสูตรและสอนวิชาประวัติศาสตร์สังคมล้านนาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) ยังคงสอนและทําวิจัยประวัติศาสตร์ล้านนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์ “ล้านนา” ที่มีหลายยุคสมัย ดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้ พบว่าแต่ละยุคสมัยต่างมีลักษณะเด่นของยุคที่มีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไป และก่อตัวเกิดอีกยุคหนึ่ง หมุนเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลา การทำวิจัยแต่ละยุคจึงใช้หลักฐานและใช้กรอบคิดทางประวัติศาสตร์คนละชุด การสร้างบทสังเคราะห์ในแบบฉบับของตนเช่นนี้จึงใช้เวลานาน อย่างไรก็ดี ผู้เขียนตระหนักดีว่าแต่ละยุคหรือแม้แต่ละย่อหน้าในหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีประเด็นให้ค้นคว้าเจาะลึกต่อไปได้มากมาย หรือคนรุ่นหลังอาจรื้อสร้างใหม่ ผู้เขียนถือว่าหนังสือ ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้เป็นงานบุกเบิกเสมือนหลักกิโลเมตรแรกบนเส้นทางอันแสนไกลของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา

สรัสวดี อ๋องสกุล



ข้อมูลเพิ่มเติม : ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ (ปกอ่อน)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์ (ปกอ่อน) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  100 %
 • 2
  0%
 • 1
  0%
3.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

Todsphon.2475@gmail.com
6 เดือน ก่อน

การจัดส่งช้าพอสมควรครับ​ ไม่แน่ใจว่าเพราะสถานการณ์หรือเปล่า? หรือตามระบบของนายอินทร์จะนานแบบนี้อยู่แล้วหากเป็นหนังสือบางประเภทบางเล่ม ส่วนตัวหนังสือดีมากแล้วครับด้วยตัวของหนังสือเอง

3 คะแนน

 • 0