การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา สวทบ 532 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณภาพ อาชีวอนามัยและพลังงาน
จำนวน :

1

380.00 บาท

361.00 บาท

"คุณประหยัดไป 19.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ

การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ

หนังสือเรื่อง การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 ทำให้หน่วยงานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐานใหม่ภายใน 3 ปี และหนังสือเล่มนี้สามารถใช้กับหน่วยงานที่ต้องการเริ่มประยุกต์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ก่อนอย่างละเอียด ซึ่งต้องมีการตีความข้อกำหนดดังกล่าว จากนั้นการตีความก็จะนำไปสู่การพัฒนาระเบียบปฏิบัติ (Procedure) หรือบางครั้งเรียกว่า มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operation Practice: SOP) ซึ่งเป็นเอกสารในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละองค์กรจะต้องจัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นขั้นตอนในการทำงานที่ดี (best pratice) ในการพัฒนาระบบเอกสารดังกล่าวสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบเอกสารในคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการกำหนดโครงสร้างของระบบเอกสาร คือมีคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานและเอกสารสนับสนุนต่างๆ ต่อมาก็เป็นสร้างเอกสาร โดยเอกสารในแต่ละระดับจะต้องมีโครงสร้างภายในไม่เหมือนกัน และแต่ละเรื่องควรจะต้องมีเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและมีบันทึกเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงาน ในองค์กรเองจะต้องมีมาตรการในการควบคุมเอกสารด้วย ทั้งเอกสารในการปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุนและบันทึกต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารเหล่านั้นยังทันสมัยอยู่และมีระบบการแจกจ่ายเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ในใต้โครงสร้างของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี


คำนำ : การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ

หนังสือเรื่อง การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา สวทบ 532 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณภาพ อาชีวอนามัยและพลังงาน สำหรับนักศึกษาในคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจในการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ทั้งนี้ผู้เขียนได้พยายามใช้ประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มามากกว่า 600 องค์กรทั่วประเทศไทย เพื่อให้หนังสือดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การจะเป็นที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการฝึกฝนประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินจริง ไม่ใช่จากการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงจะทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต


สารบัญ : การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 2 ข้อกำหนดและแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  • บทที่ 3 ข้อแนะนำในการประยุกต์ข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  • บทที่ 4 ข้อกำหนดและการตีความข้อกำหนด
  • บทที่ 5 โครงสร้างของระบบเอกสาร
  • บทที่ 6 รายละเอียดของเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  • บทที่ 7 การจัดทำเอกสารและการนำไปใช้
  • บทที่ 8 การควบคุมเอกสารข้อมูล


ข้อมูลเพิ่มเติม : การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว