ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา

พะราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
จำนวน :

1

295.00 บาท

280.25 บาท

"คุณประหยัดไป 14.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา

เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการตราแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับหลักของประเทศเพิ่มขึ้นอีกในส่วนสาระสําคัญหลายประการ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา เป็นต้น ผู้รวบรวมได้เห็นความสําคัญ จึงดําเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาฯ ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันมากที่สุด และได้เพิ่มพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมฯ เข้าไปด้วย โดยหวังจะทําให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกท่านที่สนใจ

รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์ (ผู้พิพากษา), นราธิป ใจน้อย (ผู้พิพากษาประจําศาล)


สารบัญ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา

  • บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  • บรรพ ๒ หนี้
  • บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  • บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  • บรรพ ๕ ครอบครัว
  • บรรพ ๖ มรดก
  • ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  • ภาค ๒ ความผิด
  • ภาค ๓ ลหุโทษ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว