วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

อยากให้เข้าใจว่า แท้จริงแล้วการวิจัยก็คือ การตั้งคําถามและการแสวงหาคําตอบเท่านั้นเอง
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

ความยากลําบากประการหนึ่งของนักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก คือการทําวิจัย และก็เป็นความยากลําบากของครู-อาจารย์ในการสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจการวิจัยจนสามารถทําวิจัยได้จริง มีใช่ทําเพียงเพื่อส่งงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น สําหรับในระดับปริญญาตรี การเขียนรายงานหรือภาคนิพนธ์ก็ถือเป็นความยากสําหรับนักศึกษาจํานวนไม่น้อยเช่นกัน

หนังสือ "วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก" เล่มนี้จึงเป็นเสมือนคําตอบสําหรับความยากลำบากทั้งหลายที่กล่าวมา เพราะผู้เขียนพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องที่ดูเหมือนจะยากใน "การทําวิจัย" และ "การเขียนรายงานการวิจัย" ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เชื่อว่าหนังสือวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเล่มนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นคู่มือที่ดีสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ ความง่ายต่อการเข้าใจของตําราเล่มนี้ยังเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้สนใจทั่วไปที่จะทำความเข้าใจกับวิธีคิด วิธีถาม และวิธีการหาคําตอบในการ "วิจัย" รวมทั้งวิธีการเขียนซึ่งจะ "ไม่ใช่เรื่องยาก" อีกต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์


สารบัญ : วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

  • บทนำ วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก
  • วิจัย...ทำอย่างไร?
  • ขั้นตอนในการทำวิจัย
  • เครื่องมือในการวิจัย
  • การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • วิจัย...เขียนอย่างไร?
  • บทนำ
  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • วิธีดำเนินการวิจัย
  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบทสรุปและข้อเสนอแนะ
  • การอ้างอิงเอกสาร
  • เขียนอย่างไร...ไม่ใช่เรื่องยาก
  • เริ่ม...เขียน

เนื้อหาปกหลัง : วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

การทําวิจัยคือการตอบคําถามต่อเรื่องที่เราสงสัยใคร่รู้ หลักการง่ายๆ อยู่ที่การเลือกประเด็นข้อสงสัย การตั้งคําถาม การหาคําตอบ และการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนการอธิบายคําตอบหรือการค้นพบ กระบวนการเหล่านี้ทําอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน และเป็นเรื่องที่เรียกกันรวมๆ ว่า "การวิจัย" นั่นเอง

อยากให้เข้าใจว่า แท้จริงแล้วการวิจัยก็คือ การตั้งคําถามและการแสวงหาคําตอบเท่านั้นเอง อยากเห็นผู้คนสนใจที่จะถามและพยายามที่จะตอบ อยากเห็นผู้คนสงสัย เพราะความสงสัยเป็นบ่อเกิดของความรู้ทั้งหลายในโลกนี้

นคร เสรีรักษ์, ภรณี ดีราษฎร์วิเศษข้อมูลเพิ่มเติม : วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว