แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม

ส่งเสริมให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ ด้วยวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาให้สอดคล้องกัน เพื่อให้เด็กรู้จักเลือกทักษะต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

99.00 บาท

84.15 บาท

"คุณประหยัดไป 14.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม

แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม

ชุดแบบฝึกเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการเชิงเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันโดยสอดแทรกเข้ามาอยู่ในหัวเรื่องหลัก คือ เด็กดีมีคุณธรรม เด็กจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่เชื่อมโยงกันและฝึกทักษะพื้นฐานที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในวิชาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น อาทิ คณิตศาสตร์ จากเรื่องการสังเกต การนับจำนวน การเรียงลำดับเหตุการณ์ เป็นต้น วิทยาศาสตร์ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู สามารถเสริมเรื่องวัสดุที่ใช้ทำของเล่นไทยโบราณ หรือวัสดุที่ใช้ทำกระทง โดยให้เด็กเรียนรู้ว่าวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน การเลือกนำมาใช้ผลิตเป็นของเล่น ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นต้น ภาษาไทย เด็กเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องประเพณีไทย การละเล่นไทย และกีฬา เป็นต้น ภาษาอังกฤษ เด็กเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับผัก และอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย ศิลปะ เด็กสามารถวาดภาพระบายสีตามรูปแบบที่เด็กชอบ จากภาพตัวอย่างในแบบฝึกได้ ดนตรี จัดกิจกรรมการละเล่นไทย เช่น รีรีข้าวสาร เป็นต้น คุณธรรม จริยธรรม เด็กได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับเรื่องค่านิยม 12 ประการ เพียงแค่ 1 กิจกรรมก็สามารถพัฒนาคุณลักษณะของเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังครอบคลุมสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 อีกด้วย ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรจัดสรรเวลาเพื่อทำแบบฝึกร่วมกับลูก เพื่อพัฒนาลูกให้มีพื้นฐานมั่นคง พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่ยากขึ้นไปในอนาคต


สารบัญ : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม

  • เด็กดีรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • เด็กดีมีความซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
  • เด็กดีต้องมีความกตัญญู
  • เด็กดีหมั่นศึกษาหาความรู้ ตั้งใจเล่าเรียน
  • เด็กดีรู้จักรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
  • เด็กดีมีศีลธรรม เผื่อแผ่และแบ่งปัน
  • เด็กดีต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
  • เด็กดีมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และเคารพผู้ใหญ่
  • เด็กดีต้องมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
  • เด็กดีต้องรู้จักประหยัด อดออม และไม่ใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย

เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม

แบบฝึกในเล่มสามารถพัฒนาคุณลักษณะของเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังสอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 อีกด้วย โดยแต่ละแบบฝึกได้บูรณาการเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกันในวิชาต่าง ๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปะ เป็นต้น นอกจากนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู ยังสามารถใช้แบบบันทึกพัฒนาการท้ายเล่ม เพื่อเฝ้าติดตามผลและชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้แก่เด็กได้อย่างต่อเนื่องข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง เด็กดีมีคุณธรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว