การวิเคราะห์ข้อความ: Discourse analysis

การวิเคราะห์ข้อความ ไม่ได้เป็นเพียงวิชาการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่่เราคารมี เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือด้านภาษาการสื่อสารและสังคมของใคร
จำนวน :

1

320.00 บาท

304.00 บาท

"คุณประหยัดไป 16.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์ข้อความ: Discourse analysis

การวิเคราะห์ข้อความ: Discourse analysis

หนังสือ "การวิเคราะห์ข้อความ : Discourse analysis" เล่มนี้ เน้นการวางพื้นฐานด้านวิธีการการวิเคราะห์ภาษาที่สัมพันธ์กับบริบทการใช้จริงในสังคม ขี้ให้เห็นประเด็นข้อถกเถียงและความคลุมเครือเกี่ยวกับ Discourse analysis ในวงวิชาการไทย โดยแยกเป็นมิติที่แตกต่างกัน  (แต่มิได้แยกขาดออกจากกัน) ระหว่างมุมมองด้านภาษากับมุมมองด้านสังคม ดังนั้น ชื่อหนังสือจึงตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นี้ เพื่อให้ต่างจากการเน้นเชิงวิพากษ์สังคมซึ่งจะใช้ชื่อว่า "วาทกรรมวิเคราะห์"

ผู้เขียนเสนอแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ที่ร่วมสมัย อธิบายมโนทัศน์สำคัญ และเครื่องมือการศึกษา วิเคราะห์เด่นๆ หลากหลายแนวทาง จากหลายแนวทาง จากหลายทฤษฎีและหลายสำนัก เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นแง่มุมด้านการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความอย่างครอบคลุมที่สุด ผู้เขียนเน้นการนำเสนอข้อมูลแบบเป็นมิตรกับผู้อ่านด้วยการใช้ตัวอย่างที่ผู้อ่านคุ้นเคย พบเห็นได้ไในชีวิตประจำวัน แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์และการอธิบายในแง่มุมที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษา มีแบบฝึกหัดและกิจกรรมท้ายบท รวมทั้งมีตัวอย่างเค้าโครงการวิจัย พร้อมข้อแนะนำให้ผู้อ่านประยุกต์ใช้ได้ต้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อความ ยังชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่สัมพันธ์กับสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ประเด็นการวิพากษ์  โดยอาศัยหลักฐานด้านภาษาและตัวบทที่วิเคราะห์ได้จากระดับข้อความจริงเหมาะกับนักวิชาการ นักวิจัยที่สนใจประเด็นด้านภาษา สังคม การสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง หนังสือเล่มนี้จะช่วยตอกย้ำให้หนักแน่นว่า การที่จะเข้าใจประเด็นปัญหาและปรากฏการณ์ทางภาษากับการสื่อสารในสังคมจำเป็นต้องอาศัยความรู้ระดับข้อความ และการที่จะตีความประเด็นทางสังคมเพื่อวิพากษ์ให้ถึงแก่นแท้ของปัญหานั้นจำเป็นต้องมีทักษะด้านข้อความเพื่อไม่ให้การวิพากษ์ดูเลื่อนลอยและขาดหลักฐานรองรับ การวิเคราะห์ข้อความจึงไม่เป็นเพียงวิธีการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่คนเราควรมี เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือด้านภาษาการสื่อสารและสังคมของใคร


สารบัญ : การวิเคราะห์ข้อความ: Discourse analysis

  • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาระดับข้อความ (Discourse Analysis)
  • บทที่ 2 บริบท ชนิดของตัวบท และประเภทของข้อความ (Context, Text, Type and Discourse Genre
  • บทที่ 3 โครงสร้างข้อความและการเชื่อมโยง (Discourse Structure and Cohesion)
  • บทที่ 4 กลวิธีทางภาษาในข้อความ (Linguistic Strategies in Discourse)
  • บทที่ 5 การวิเคราะห์เรื่องเล่า (Narrative Analysis)
  • บทที่ 6 การวิเคราะห์บทสนทนา (Conversation Analysis)
  • บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อความกับชาติพันธุ์วรรณนา (Discourse Analysis and Ethnography)
  • บทที่ 8 บทส่งท้าย (Coda) : การวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อความ


ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์ข้อความ: Discourse analysis

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์ข้อความ: Discourse analysis ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว