รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ (ประถม)

เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในรายการต่างๆ เตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 รร.รัฐบาลที่มีอัตราการแข่งขันสูง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

140.00 บาท

119.00 บาท

"คุณประหยัดไป 21.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ (ประถม)

รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ (ประถม)

คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักในเหตุผล คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักการแก้ไขปัญหา คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักลำดับขั้นตอน คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักความเป็นระเบียบ คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักความละเอียดรอบคอบ คณิตศาสตร์สอนให้รู้จักคิดเป็น คิดรอบคอบ คิดเป็นระยะ คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักฝึกฝนหาความชำนาญ คณิตศาสตร์สอนให้เรามีสมาธิ ฯลฯ จากคำกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในทางวิชาการก็เป็นที่ยอมรับกันว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทนโนโลยี ตลอดจนสาขาวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ เกือบทุกด้านและทุกแขนง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง วิธีการจัดสอบแข่งขันทางด้านคณืตศาสตร์นับเป็นกลยุทธิ์กระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวอยู่เสมอ ทางกลุ่มคณะผู้จัดทำเฉลย และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์ ให้เฝ้าติดตามรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ มายาวนานหลายๆ ปี และพิจารณาเล็งเห็นว่า เนื้อหาของข้อสอบที่นำมาใช้แข่งขันในแต่ละข้อแต่ละปี มีความท้าทาย น่าคิด มีประเด็นที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และใช้ทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์มาแก้โจทย์ปัญหาจึงจะบรรลุผลสำเร็จได้ ข้อสอบจึงน่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้อย่างยิ่ง


คำนำ : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ (ประถม)

คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักในเหตุผล คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักการแก้ไขปัญหา คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักลำดับขั้นตอน คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักความเป็นระเบียบ คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักความละเอียดรอบคอบ คณิตศาสตร์สอนให้รู้จักคิดเป็น คิดรอบคอบ คิดเป็นระยะ คณิตศาสตร์สอนให้เรารู้จักฝึกฝนหาความชำนาญ คณิตศาสตร์สอนให้เรามีสมาธิ ฯลฯ จากคำกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในทางวิชาการก็เป็นที่ยอมรับกันว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทนโนโลยี ตลอดจนสาขาวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ เกือบทุกด้านและทุกแขนง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง วิธีการจัดสอบแข่งขันทางด้านคณืตศาสตร์นับเป็นกลยุทธิ์กระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวอยู่เสมอ ทางกลุ่มคณะผู้จัดทำเฉลย และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์ ให้เฝ้าติดตามรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ มายาวนานหลายๆ ปี และพิจารณาเล็งเห็นว่า เนื้อหาของข้อสอบที่นำมาใช้แข่งขันในแต่ละข้อแต่ละปี มีความท้าทาย น่าคิด มีประเด็นที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และใช้ทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์มาแก้โจทย์ปัญหาจึงจะบรรลุผลสำเร็จได้ ข้อสอบจึงน่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้อย่างยิ่ง ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำเฉลยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ "รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา" ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี พ.ศ.2549-2559 จะอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจ ให้ได้รับแนวคิด ทักษะการคิดคำนวณ และวิธีการแก้ปัญหาจาการศึกษาในหนังสือเล่มนี้ เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้สูงยิ่งๆ ขึ้น และใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักภาพในด้านอื่นๆ ต่อไปด้วย

ด้วยความปราถนาดี

NEW Teacher Group

และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์


สารบัญ : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ (ประถม)

  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2549
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2550
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2551
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2553
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
  • เฉลยละเอียด


ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ (ประถม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ (ประถม) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว