Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd

หากต้องการหนังสือคอมพิวเตอร์เครือข่าย และ Internet ที่อ่านเข้าใจและทำงานได้จริง ประกอบการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติการ หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้
จำนวน :

1

425.00 บาท

403.75 บาท

"คุณประหยัดไป 21.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd

Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd

การจัดทำหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนขยายและเพิ่มเนื้อหา คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd ฉบับใช้งานจริง โดยมีการจัดเรียง รวบรวม เรียบเรียงใหม่ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยและครบถ้วนโดยใช้บทเรียนในการปรับปรุงจากการเรียนการสอนจริงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา อ้างอิงกับโครงสร้างแบบลำดับขั้นเพื่อให้ผู้อ่านมองภาพชัดเจน ผนวกกับการศึกษาหลักการของศาสตร์เครือข่ายคอมพิมเตอร์และ Internet นอกจากนี้ยังเพิ่มคำอธิบายในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อความเข้าใจ ซึ่งจะทำใหหนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้มีจัดประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและโท รายวิชา Network I และ Computer ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งเน้นไปยังการฝึกปฏิบัติการจริง ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มเติมความสามารถ หรือแม้แต่เสริมความรู้ความเข้าใจทฤษฎี หลักการ ผนวกกับการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ติดตั้ง ปรับแต่ง บริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Internet ของผู้อ่านได้

 


คำนำ : Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd

การจัดทำหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนขยายและเพิ่มเนื้อหา คู่มือเรียนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd ฉบับใช้งานจริง โดยมีการจัดเรียง รวบรวม เรียบเรียงใหม่ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยและครบถ้วนโดยใช้บทเรียนในการปรับปรุงจากการเรียนการสอนจริงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา อ้างอิงกับโครงสร้างแบบลำดับขั้นเพื่อให้ผู้อ่านมองภาพชัดเจน ผนวกกับการศึกษาหลักการของศาสตร์เครือข่ายคอมพิมเตอร์และ Internet นอกจากนี้ยังเพิ่มคำอธิบายในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อความเข้าใจ ซึ่งจะทำใหหนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้มีจัดประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและโท รายวิชา Network I และ Computer ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งเน้นไปยังการฝึกปฏิบัติการจริง ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มเติมความสามารถ หรือแม้แต่เสริมความรู้ความเข้าใจทฤษฎี หลักการ ผนวกกับการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ติดตั้ง ปรับแต่ง บริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Internet ของผู้อ่านได้ และสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และพร้อมรับที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต

รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์


สารบัญ : Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd

  • ปฏิบัติการที่ 1 รู้จักเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเตรียมสื่อสัญญาณ
  • ปฏิบัติการที่ 2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และจัดการผู้ใช้งานเบื้องต้น
  • ปฏิบัติการที่ 3 การติดตั้งบริการพื้นฐาน
  • ปฏิบัติการที่ 4 การติดตั้งบริการเสริม DNS และ Email
  • ปฏิบัติการที่ 5 การแบ่งปันทรัพยากร และบริการ Peer to Peer
  • ปฏิบัติการที่ 6 การบริหารจัดการและวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ปฏิบัติการที่ 7 การพัฒนาโปรแกรมเครือข่ายด้วย TCP และ UDP
  • ปฏิบัติการที่ 8 รู้จัก Internet Protocol และเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นต้น
  • ปฏิบัติการที่ 9 การเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นกลางและDHCP
  • ปฏิบัติการที่ 10 การสร้างเครือข่ายขั้นต้นโดยใช้อุปกรณ์จริง 
  • ปฏิบัติการที่ 11 การสร้างเครือข่ายขั้นกลางโดยใช้อุปกรณ์จริง   
  • ปฏิบัติการที่ 12 การค้นหาเส้นทาง Static และ Dynamic
  • ปฏิบัติการที่ 13 กาค้นหาเส้นทาง Static และ Dynamic โดยใช้อุปกรณ์จริง
  • ปฏิบัติการที่ 14 การปรับแต่งเครือข่ายขั้นสูง ภาค 1
  • ปฏิบัติการที่ 15 การปรับแต่งเครือข่ายขั้นสูง ภาค 2
  • บรรณานุกรม
  • Index
  • คำย่อ

เนื้อหาปกหลัง : Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd

หากต้องการหนังสือคอมพิวเตอร์เครือข่าย และ Internet ที่อ่านเข้าใจและทำงานได้จริง ประกอบการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติการ หนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติกัยอุปกรณ์จริงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในชีวิตการเรียนและทำงาน นอกเหนือจากเพียงทฤษฎี ทำให้สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ประกอบการทำงานได้ จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสมสำหรับใช้ในหารเรียนการสอนและใช้ประกอบการทำงานได้อย่างเป็นอย่างดี


ข้อมูลเพิ่มเติม : Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2 nd