นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมสำคัญและจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ซื้อหนังสือหมวด How to ครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ

นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ

หนังสือนันทนาการเพื่อฝึกอบรม หลักการปฏิบัติ มีเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรผู้เป็นวิทยากร หรือผู้นำการอบรมการนันทนาการ รวมทั้งรายละเอียดของการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละประเภทที่จะไปประกอบการฝึกอบรมนันทนาการ ซึ่งเนื้อหาทั้งสองส่วนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เหมาะสำหรับผู้นำนันทนาการ


คำนำ : นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ

หนังสือนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม : หลักการและปฏิบัติ เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนันทนาการ และการฝึกอบรม อันเป็นศาสตร์ที่มีการจัดการศึกษา ทั้งในระดับบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม อันประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและหลักการจัดแบ่งชนิดกิจกรรมนันทนาการ ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับฝึกอบรม

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนผู้เขยนให้มีความรู้และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า จนสามารถจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานำเสนอสู่สายตาท่านผู้อ่าน อันเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในวิชาชีพพลศึกษาและนันทนาการอีกด้วย ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม : หลักการปฏิบัติเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเป็นอย่างมาก อนึ่ง หากท่านผู้อ่านพบเห็นข้อผิดพลาดประการใดในหนังสือขอให้โปรดให้คำแนะนำเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

                                                                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สมนึก แก้ววิไล
                                                                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


สารบัญ : นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ

  • บทนำ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ
  • ความหมายและหลักการจัดแบ่งชนิดกิจกรรมนันทนาการ
  • ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม
  • แนวคิดและหลักการในการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับการฝึกอบรม
  • การเป็นผู้นำนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
  • การทำงานเป็นทีมและการสร้างทีม
  • การสร้างความคุ้นเคยและคลายความวิตกกังวล
  • กิจกรรมเชือก
  • รายการอ้างอิง
  • ประวัติผู้เขียน

เนื้อหาปกหลัง : นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ

หนังสือนันทนาการเพื่อฝึกอบรม หลักการปฏิบัติ มีเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรผู้เป็นวิทยากร หรือผู้นำการอบรมการนันทนาการ รวมทั้งรายละเอียดของการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละประเภทที่จะไปประกอบการฝึกอบรมนันทนาการ ซึ่งเนื้อหาทั้งสองส่วนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เหมาะสำหรับผู้นำนันทนาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆ ได้ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และอื่นๆได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ิ ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาทั้ง 10 บท อย่างเป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย ผู้อ่านจะได้รับความรู้ ความคิด มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกัวการจัดการนันทนาการเพื่อการฝึกอบรมตลอดจนหลักการและวิธีการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนข้อมูลเพิ่มเติม : นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม หลักการและการปฏิบัติ