เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

มโนทัศน์ใหม่ของการจัดการเรียนรู้ ครูอาจารย์ควรใช้กระบวนการวิจัยสอดแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้คู่วิจัย

Tags : วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา วิจัย การเรียนรู้

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

370.00 บาท

296.00 บาท

"คุณประหยัดไป 74.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

?

เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หนังสือ "เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้" เล่มนี้ได้พัฒนามาจากเอกสารคำสอนรายวิชา "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ซึ่งผู้เขียนได้เขียนขึ้นโดยใช้องค์ความรู้จากการศึกษาในสาขาการวัดผลการศึกษา สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากประสบการณ์การสอนและการเป็นวิทยากรบรรยายในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยหวังว่าจะให้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยของครูและอาจารย์ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท ประกอบด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและการวางแผนการวิจัย เทคนิควิธีและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้


คำนำ : เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

องค์ความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญส่วนหนึ่งที่มีในตัวผู้เขียนในด้านการวัดผลและการวิจัยทางการศึกษาก็เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการวัดผลและการวิจัยจากรองศาสตราจารย์ล้วน สายยศ รองศาสตราจารย์อังคณา สายยศ ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทองและศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และปลูกฝังจรรยาบรรณนักวัดผลและนักวิจัย รวมทั้งเป็นต้นแบบของ "ความเป็นครูและนักวิชาการ" ซึ่งทำให้ผู้เขียนได้พัฒนาความก้าวหน้าในทางวิชาการ การสั่งสอนศิษย์และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีความสุข ความดีที่พึงมีของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขออุทิศให้แด่อาจารย์ของผู้เขียนดังกล่าวข้างต้น

ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์ณัฐธยาน์ การุญ ที่ได้ช่วยอ่านตรวจสอบหนังสือเล่มนี้เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนผลงานทางวิชาการของผู้เขียนตลอดมาและคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีโอกาสได้อ่านทุกท่านในการเรียนรู้ การทำวิจัย และการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

พิชิต ฤทธิ์จรูญ

 


สารบัญ : เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

  • แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  • กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  • การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้
  • การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
  • การออกแบบและการวางแผนการวิจัย
  • เทคนิควิธีและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  • การเขียนรายงานการวิจัย
  • การประเมินงานวิจัย
  • การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

   


เนื้อหาปกหลัง : เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

มโนทัศน์ใหม่ของการจัดการเรียนรู้ ครูอาจารย์ควรใช้กระบวนการวิจัยสอดแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้เรียนรู้คู่วิจัย ครูอาจารย์จึงมีบทบาทเป็น ครู อาจารย์นักวิจัย โดยทำหน้าที่หลักในการจัดการเรียนรู้และทำการวิจัยเสริมเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การวิจัยลักษณะนี้จึงมีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์

เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เล่มนี้ได้ประมวลองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดหลักการ กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งหวังให้ครูอาจารย์ และผู้บริหารได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ให้มีปีะสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดเกรายวกับการวิจัย เทคนิควิธีและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเพียงพอที่จะช่วยให้ครูอาจารย์มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยและผู้บริหารใช้เป็นแนวทางส่งเสริมสนุบสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนและครูอาจารย์ได้จริง

 ข้อมูลเพิ่มเติม : เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว