สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา HUMAN RIGHTS

สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงคำขวัญกลวงเปล่าที่ถูกหยิบยกมาอวดโอ้บนเวทีการเมืองโลก

Tags : สิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมาย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

295.00 บาท

250.75 บาท

"คุณประหยัดไป 44.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา HUMAN RIGHTS

สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา Human Rights

โดยทั่วไปแล้ว ทุกวันนี้เราไม่ต้องใช้เวลานานและที่บอกว่าปัญหาใดเป็นประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน หนังสือเล่มนี้พินิจที่มาของแนวคิดเรื่องสิทธืมนุษยชนและวิธีการที่การเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนนำไปสู่พันธกรณีต่าง ๆ ที่ปฎิบัติกันทั่วโลกเราจะพิจารณาวิถีความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและบทบาทที่สิทธิมนุษยชนมร (และอาจจะมีในอนาคต) ต่อโลกของเราด้วย


สารบัญ : สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา HUMAN RIGHTS

  • พินิจเรื่องสิทธิ
  • ความเป็นมาของการพัฒนาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  • นโบายต่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและบทบาทของสหประชาชาติ
  • การทรมาน
  • การลิดรอนชีวิตและเสรีภาพ
  • การถ่วงดุลสิทธิ-ฟรีสปีและความเป็นส่วนตัว
  • อาหาร การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และงาน
  • การเลือกประวัิติและความเท่าเทียม
  • โทษประหารชีวิต

   


เนื้อหาปกหลัง : สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา HUMAN RIGHTS

สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงคำขวัญกลวงเปล่าที่ถูกหยิบยกมาอวดโอ้บนเวทีการเมืองโลกหรือเป็นข้อเรียกร้องจริงจังเพื่อแก้ไขความอยุติธรรมทั้งปวงสำหรับมนุษยชาติ สิทธิมนุษยชนเป็นของแปลปลอมจากโลกตะวันตกที่เหยียบย่ำวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือเป็นพลังสากลที่หลุกผู้คนให้ลุกขึ้นต่อต้านความไม่เป็นธรรมและการดูหมิ่นศักดิ์ศรีภายในประเทศ สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงข้ออ้างที่ใช้กลบเสียงคนส่วนใหญ่ หรือเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับ "เผด็จการโดยเสียงข้างมาก"

สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา โดยแอนดรูว์ แคลปแฮม ศาสตร์ย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ Graduate Institute of International and Development Studies จะชวนเราสำรวจข้อถกเถียงดังกล่าว พร้อมเปิดประตูความรู้สู่โลกสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่รากทางตวามคิดและพัฒนาการของสิทธิหลากหลายประเภท อาทิ สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ สิทธิ ความเป็นส่วนคัว สิทธิในอาหาราุขภาพ การศึกษา ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงรวบรวมองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไว้อย่างกระชับรอบด้าน แต่ยังชึ้ให้เห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในฐานะพลังทาง ศีลธรรมและเครื่องมือทางกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสร้างคมสัมที่ผู้คนมีเสรีภาพในการพัฒนาตนเองอย่างเสมอภาค... ซึ่งคนทั่วโลกยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายนี้มากนักรีวิวโดยนักเขียน : สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา HUMAN RIGHTS

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดประตูึความรู้ให้ผู้อ่านก้าวเข้าสู่โลกแห่งการขบคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน และกฎหมายสิทธิมนุษยชน หนังสือมุ่งเน้นไปที่พลังความคิดในการปลุกผู้คนให้ต่อต้านความอยุติธรรมและการดูหมิ่นศักดิ์ศรี โดยแท้จริงแล้วสิทธิมนุษยชนไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ขัดกัน หรือระหว่างแนวคิดหลากหลายที่ว่าโลกของเราควรเป็นอย่างไร แต่แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนให้คำอธิบายเพื่อใช้ในการถกเถียงกันว่าผลประโยชน์ใดควรมาก่อนและวิธีใดดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายที่เราเลือก

หนังสือความรู้ฉบับพกพานี้พูดถึงสาระของสิทธิต่างๆ มากกว่าแค่บอกเล่าเรื่องราวสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติ การประกาศอิสรภาพ และการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง การเรียกร้องให้เกิดโลกแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องง่าย ทว่าหารปรับระเบียบโครงสร้างปัจจุบันเพื่อให้ได้มาซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์เป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดหากเราพิจารณาว่าสิทธิมนุษยชนมีทั้งสิทธิในการมีชีวิต สิทธิในความเสมภาค เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในสุขภาพ สิทธิในอาหาร และสิทธิในที่อยู่อาศัยสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการที่พวกเราแต่ละคนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งคนทั่งโลกยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายนี้มาก เราจะเห็นว่าโครงการสิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ถูกกำหนดไว้ในอดีต แต่การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการที่ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้กับความอยุติธรรมและแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียสกันเมื่อเผชิญกับการกดขี่

 ข้อมูลเพิ่มเติม : สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา HUMAN RIGHTS

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา HUMAN RIGHTS ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา HUMAN RIGHTS