อริยสัจสี่

ทางดำเนินสู่ธรรมชาติของพระนิพพาน ที่ไม่ีมีเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้เป็นได้อีกต่ไป

Tags : หนังสือธรรมะ ธรรมะ ธรรมะประยุกต์ ศาสนาพุทธ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

350.00 บาท

297.50 บาท

"คุณประหยัดไป 52.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : อริยสัจสี่

อริยสัจสี่

การเข้าถึงคำสอนในปฏิัจจสมุปบาทธรรมและอริยสัจสี่จึงได้ชื่อว่าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญติ "อริยสัจสี่" เพื่อให้พุทธสาวกได้ศึกษาแล้วปฏิบัติตาม จะได้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ แล้ววิมุตติหลดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง อันเป็นจุดหมายปลายทางของการบำเพ็ญเพียร ในพระพุทธศาสนา

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเวียนว่ายตายเกิดไปในสังสารวัฏซึ่งเราเองและำพวกเธอเที่ยวเร่รอนไปตลอดเวลาชั่วนานอย่างนี้ก็ด้วยไม่หยั่งรู้ไม่แทงตลอดในอริยสัจสี่เหล่านี้"

 


คำนำ : อริยสัจสี่

พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมชาติของสังสารวัฏและธรรมชาติของพระนิพพานแล้วทรงบัญญัติเป็นพระธรรมคำสอน ซึ่งธรรมชาติของสังสารวัฏนั้นทรงบัญญติด้วยปฏิจจสมุปบาทธรรม ส่วนธรรมชาติของพระนิพานทรงบัญญัติด้วยอริยสัจสี่

อริยสัจสี่ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตินี้ นับว่าเป็นแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา ที่ชี้นำทิศทางดำเนินสู่ธรรมชาติของพระนิพพานอันหมดเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่ให้มีให้เป็นได้อีกต่อไป ซึ่งพระอริยเจ้าทั้งย่อมเห็นแจ้งด้วยตระหนักชัดแล้วปฏิบัติตามได้จึงสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล

อรัยสัจทั้ง ๔ ประการนี้ จัดเป็นเหตุและผลคือทุกขสัจจ์เป็นผล ส่วนสมุททัยสัจจ์เป็นเหตุและผลฝ่ายที่ทำให้วนเวียนอยู่ในทุกข์อีกเหตุและผลหนึ่งคือมรรคสัจจ์เป็นเหตุ ส่วนนิโรธสัจจ์เป็นผลนี้เป็นเหตุและผลฝ่ายที่ทำให้พ้นทุกข์

ตามความเป็นจริงเหตุย่อมเกิดก่อนจึงเกิดผลถ้าไม่มีเหตุเกิดขึ้นย่อมมีผลไม่ได้ แต่ทว่าบุคคลทั่วไปย่อมรู้เห็นผลได้ก่อน ต่อเมื่อได้สืบสาวต่อจึงได้เห็นเหตุพระพุทธองค์จึงทรงบกเอาทุกสัจจ์อันเป็นผลขึ้นแสดงให้เห็นก่อนแล้วจึงแสดงเหตุแห่งทุกข์คือสมุหัยสัจจ์

 


สารบัญ : อริยสัจสี่

  • ทุกขสัจจ์
  • ทุกขสมุทัยสัจจ์
  • อริยมรรคสัจจ์
  • นิโรธสัจจ์
  • ภาคผนวก

เนื้อหาปกหลัง : อริยสัจสี่

พุทธศาสนิกชนส่วนมากเข้าถึงพุทธศาสนาเพียงประเพณี และด้วยศรัทธาในพระสงค์ที่ตนเองเคารพนับถือ อันเป็นการเข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธานิยม

ส่วนการได้พบพระพุทธศาสนาด้วยแก่นธรรมที่พนะองค์ทรงตรัสรู้ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมชาติของสังสารวัฏและธรรมชาติของพระนิพพาน ธรรมชาติของสังสารวัฏที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วนำมาแนะนำสั่งสอนพุทฑสาวกนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนด้วยปฏิจจสมปบาทธรรม ๑๒ ประการที่แสดงให้เห็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นสังสารวัฏไม่รู้จบไม่รู้สิ้น

ส่วนธรรมชาติของพระนิพพานที่หมดเหตุปัจจัยจะปรุงแต่งให้มีให้เป็นไปได้อีกต่อไปนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนด้วยอริยสัจสี่

การเข้าถึงคำสอนในปฏิัจจสมุปบาทธรรมและอริยสัจสี่จึงได้ชื่อว่าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา

 ข้อมูลเพิ่มเติม : อริยสัจสี่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อริยสัจสี่ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว