สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณและพลังงานไฟฟ้า

Tags : การประมวลสัญญาณ พลังงานไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า คณิตศาสตร์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

910.00 บาท

773.50 บาท

"คุณประหยัดไป 136.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 30 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณและพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจัดการและใช้ประโยชน์จากสัญญาณและพลังงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นระบบทางไฟฟ้ากำลัง ระบบสื่อสาร วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งในการทำงานของระบบดังกล่าว ย่อมต้องการการควบคุม เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ความรู้เรื่องสัญญาณ ระบบ และการควบคุมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า และมีประโยชน์ต่อศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่นำเอาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้งานอีกด้วย

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • สัญญาณและระบบ
 • ระบบควบคุม

โดยเริ่มต้นด้วยเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณและระบบตามลำดับ จากนั้นจึงกล่าวถึงเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ ได้แก่ อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลงลาปลาซ และผลการแปลง Z ตามด้วยตัวอย่างของระบบพลวัตแบบต่างๆ แล้วจึงกล่าวถึงหลักการควบคุมเบื้องต้น และเทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบระบบควบคุมแบบดั้งเดิม คือวิธีโลคัสของราก และวิธีผลตอบสนองความถี่

ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเรื่องสัญญาณ ระบบ และการควบคุมคือ แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ และวงจรไฟฟ้า เนื่องจากในปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นจำนนมาก จึงได้เลือกโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากคือ MATLAB เพื่อช่วยคำนวณและแสดงผลการวิเคราะห์ต่างๆ ในหนังสอเล่มนี้ โดยถือว่าผู้อ่านน่าจะสามารถศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมนี้ (หรือโปรแกรมอื่นๆ ทำนองเดียวกัน) ได้ด้วยตนเองโดยไม่ยากนัก


สารบัญ : สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

  สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

  • สัญญาณ
  • ระบบ
  • การวิเคราะห์ฟูเรียร์เวลาต่อเนื่อง
  • การวิเคราะห์ฟูเรียร์เวลาวิยุต
  • ผลการแปลงลาปลาซ
  • ผลการแปลง z
  • ระบบพลวัต
  • หลักการควบคุมเบื้องต้น
  • โลคัสของราก
  • ผลตอบสนองทางความถี่
  • เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

เนื้อหาปกหลัง : สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้แก่ สัญญาณ ระบบ อนุกรมฟูเรียร์ และผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z ระบบพลวัต หลักการควบคุมเบื้องต้น โลคัสของราก และผลตอบสนองทางความถี่ พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบจำนวนมาก และคำอธิบายการใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อช่วยในการคำนวณ นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท 150 ข้อ และเฉลยคำตอบ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยใช้เป็นข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สัญญาณและระบบ และระบบควบคุมป้อนกลับของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา วิศวกร และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณ ระบบ และการควบคุม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรีวิวโดยนักเขียน : สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัณญาณและพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อจัดการและใช้ประโยชน์จากสัญญาณและพลังงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นระบบทางไฟฟ้ากำลังระบบสื่อสาร วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งในการทำงานของระบบดังกล่าวย่อมต้องการการควบคุมเพื่อให้ระบบได้ทำงานตามวัตถุประสงค์ ความรู้เรื่องสัญญาณ ระบบ และการควบคุมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า และมีประโยชนืต่อสาสตร์แขนงอื่นๆที่นำเอาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้งานอีกด้วย   เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งไ้ด้ป็น 2 ส่วน คือ สัญญาณและระบบ (บทที่1-6) และ ระบบควบตุม (บทที่7-10) โดยเริ่มต้นด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณและระบบในบทที่1 และ 2 ตามลำดับ จากนั้นจึงกล่าวถึงเครื่องมือทางคณิตสาสตรืที่ใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ ได้แก่ อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลงลาปลาซ และผลการแปลงZ ในบทที่3-6 ตามตัวอย่างของระบบพลวัตแบบต่างๆ ในบทที่ 7 แล้วจงกล่าวถึงหลักการควบคุมเบื้องต้นในบทที่ 8 และเทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมแบบดั้งเดิม หรือวิธีโลคัสของราก และวิธีผลตอบสนองทางความถี่ในบทที่9และ10ตามลำดับ ความรู้พื้นบานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเรื่องสัญญาณ ระบบ และการควบคุม คือ แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ แลงวงจรไฟฟ้า ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก(1),(5),(10),(21) เป้นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป้นจำนนวนมาก 

วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจข้อมูลเพิ่มเติม : สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สัญญาณ ระบบ และการควบคุม Signals, Systems, and Control ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว