การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

ครูปฐมวัยต้องประเมินเด็กอย่างปราศจากอคติ เท่าทันต่อความคิดและการตัดสินของตนที่ไม่เป็นธรรม

Tags : การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย การประเมิน ครูปฐมวัย เด็กปฐมวัย ประเมินเด็กปฐมวัย

จำนวน :

1

300.00 บาท

285.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

การประเมินเเบบใคร่ครวญ เป็นการใช้สมองเเละหัวใจที่ครู เข้าถึงเด็ก ผ่านสัมพันธ์ภาพที่ลื่นไหล ดุจคู่เต้นรำที่เคลื่อนที่ สอดประสานกันอย่างลงตัว

ภาพวาดบนปกหนังสือนี้ สะท้อนการรับรู้ตัวตนเเละโลกของเด็กวัย 4 ขวบ

การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานไม่อาจช่วยให้ครูเข้าถึงความต้องการที่เเท้จริงของเด็กได้  เพราะว่าเด็กวาดภาพด้วยใจ เเต่ด้วยการประเมินอย่างใคร่ครวญ ทำให้ครูเข้าใจเด็กคนนี้ผ่านการคิดอย่าง ปราศจากอคติ เเละการรับรู้ด้วยใจ ที่นุ่มนวล อ่อนน้อม ยอมรับ


คำนำ : การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียน การสอน เเละการประเมินพัฒนาการเเละการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเเยกจากกันได้ จำเป็นต้องดำเนินควบคู่กันไป เพื่อให้ครูสามารถจัดประสบการ์ณการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการเเละความต้องการจำเป็นของเด็ก ปัจจุบัน จำนวนของเด็กที่มีความยากลำบากในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุมาจากธรรมชาติภายในของเด็กที่มีความยากลำบากในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุมาจากธรรมชาติภายในของเด็กเอง หรือจากสภาพเเวดล้อมทีไม่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ จึงกล่าวได้ว่า ในทุกๆ ห้อเรียนจะมีเด็กอย่าง 1 คนซึ่ง ครูจำเป็นต้องเอาใจใส่มากขึ้น เเละไม่สามารถใช้วิธีคิดหรือปฏิบัติเเบบเดิมในการตอบสนองต่อเด็กได้

การประเมินพัฒนาการเเละเรียนรู้ จำเป็นต้องถูกปรับบเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับบริบทของห้องเรียนอนุบาลที่มีความเเตกต่างของเด็ก ครูปฐมวัยต้องประเมินเด็กอย่างปราศจากอคติ เท่าทันต่อความคิดเเละการตัดสินของตนที่ไม่เป็นธรรม ใส่ใจเด็กทุกคนอย่างเป็นธรรมชาติโดนใช้วิธีการต่างๆที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลพัฒนาการเเละการเรียนรู้ของเด็กตรงตามความเป็นจริงเเละครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งนำผลการประเมินมาใช้พิจารณาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติเเละความต้องการของเด็กเเต่ละคน

หนังสือเล่มนี้เป็นการประมวลประสบการณ์ในการสอน รวมทั้งการวิจัยเเละพัฒนาอ่างต่อเนื่องในด้านการประเมินพัฒนาการเเละการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิลักษณ์ ขยันกิจ เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบง ตันติวงศ์ เนื้อหาประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้

1) การประเมินที่ปราศจากอคติ  เป็นการให้ปรับมโนทัศน์ใหม่ในการประเมินซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากฐานของจิตตปัญญาศึกษา ในส่วนนี้เน้นการพัฒนาความสามารถของครูในฐานะเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ปราศจากอคติ

2) การประเมินตามสภาพจริงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เป็นการให้เเนวปฏิบัติในการประเมินตามสภาพจริง ในส่วนนี้นำเสนอขั้นตอนในการประเมินพัฒนาการเเละการเรียนรู้

3) การเชื่อมโยงเเนวคิดสู่การปฏิบัติ : การประเมินที่ตอบสนองต่อเด็กเป็นรายบุคคล เป็นการนำเสนอประสบการณ์การประเมินพัฒนาการเเละการเรียนรู้ของเด็กกรณีตัวอย่าง จำนวน 4 กรณี เเสดงให้เห็นการทำงานของครูอนุบาลในชั้นเรียนกลุ่มใหญ่ที่ต้องใส่ใจกับเด็กเป็นรายบุคคล โดยต้องสื่อสารเเละสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปในเเนวทางเดียวกัน

4) การเชื่อมโยงเเนวความคิดสู่การปฎิบัติ : การประเมินเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้เเก่เด็กที่มีความต้องการที่เเตกต่าง เป็นการขยายขอบเขตการเมินไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการเเละการเรียนเเก่เด็กที่มีความต้องการที่เเตกต่างในห้องเรียนรวม

5) การเชื่อมโยงเเนวคิดสู่การปฏิบัติ : การศึกษาเด็ก เป็นการนำเสนอเเนวทางการประเมิน ที่เน้นเเก้ไขปัญหาเด็กซึ่งครูมีความกังวลใจ โดยอาศัยความร่วมจากหลายฝ่ายเเละกระบวนการใคร่ครวญร่วมกัน เพื่อค้นหาเเนวทางในการส่งเสริมที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างเเท้จริงของเด็ก

ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "หัวใจอุดมศึกษา" อันเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่จิตสำนึกใหม่ในโลกทศวรรษที่ยี่สิบเอ็ด

เมษายน 2559


สารบัญ : การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

  • การประเมินที่ปราศจากอคติ
  • การประเมินตามสภาพจริงเพื่อสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  • การเชื่อมโยงเเนวคิดสู่การปฏิบัติ : การประเมินที่ตอบสนองต่อเด็กเป็นรายบุคคล
  • การเชื่อมโยงเเนวคิดสู่การปฏิบัติ : การประเมินเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เเก่เด็กที่มีความต้องการที่เเตกต่าง
  • การเชื่อมโยงเเนวคิดสู่การปฏิบัติ : การศึกษาเด็ก

เนื้อหาปกหลัง : การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

การประเมินเเบบใคร่ครวญ เป็นการใช้สมองเเละหัวใจที่ครู เข้าถึงเด็ก ผ่านสัมพันธ์ภาพที่ลื่นไหล ดุจคู่เต้นรำที่เคลื่อนที่ สอดประสานกันอย่างลงตัว

ภาพวาดบนปกหนังสือนี้ สะท้อนการรับรู้ตัวตนเเละโลกของเด็กวัย 4 ขวบ

การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานไม่อาจช่วยให้ครูเข้าถึงความต้องการที่เเท้จริงของเด็กได้  เพราะว่าเด็กวาดภาพด้วยใจ เเต่ด้วยการประเมินอย่างใคร่ครวญ ทำให้ครูเข้าใจเด็กคนนี้ผ่านการคิดอย่าง ปราศจากอคติ เเละการรับรู้ด้วยใจ ที่นุ่มนวล อ่อนน้อม ยอมรับข้อมูลเพิ่มเติม : การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดเเละการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้