เตรียมสอบสังคม ประถม 2 (ป.2)

ผู้เขียน: PATTER SU TUTOR

สำนักพิมพ์: ธิงค์บียอนด์/Think Beyond

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ประถมศึกษาปีที่ 2

0 (0) เขียนรีวิว

166.50 บาท

185.00 บาท ประหยัด 18.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 คะแนน

สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกบทตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดมากกว่า 500 ข้อ < แสดงน้อยลง สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกบทตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดมากกว่า 500 ข้อ
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com Love On Top ลด On Top หนังสือลด 10%*

166.50 บาท

185.00 บาท
185.00 บาท
ประหยัด 18.50 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 คะแนน

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
311 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
19 x 25.5 x 1.6 CM
น้ำหนัก
0.67 KG
บาร์โค้ด
9786162367816

รายละเอียด : เตรียมสอบสังคม ประถม 2 (ป.2)

เตรียมสอบสังคม ประถม 2

พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และมีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ จนกล่าวได้ว่าหล่อหลอมให้คนไทยมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันลักษณะที่คนส่วนใหญ่มีเหมือนกันเรียกว่า เอกลักษณ์

ด้านอุปนิสัย  คนไทยเป็นคนที่มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ มีความเมตตากรุณา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

ด้านวัฒนธรรม  คนไทยจะแสดงความเคารพกันด้วยการกราบหรือไหว้ ซึ่งเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพของชาวพุทธ

ด้านประเพณี  ประเพณีที่คนไทยปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ส่วนใหญ่เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การบวช การทอดกฐิน การแห่เทียนพรรษา

ด้านวิถีชีวิต  วิถีชีวิตคนไทยส่วนใหญ่จะผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วันคล้ายวันเกิดจะทำบุญตักบาตร เพื่อจิตใจผ่องใส ทำให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันดีงามมากมาย เพราะพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมจิตใจ และทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนา

การที่คนไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา จนเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย


คำนำ : เตรียมสอบสังคม ประถม 2 (ป.2)

เตรียมสอบสังคม ประถม 2

ปัจจุบันสถานศึกษาได้มีการปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนใหม่ โดยเน้นกระบวนการคิด การสร้างองค์ความรุ้ด้วยตนเอง เน้นที่นักเรียนเป็นสำคัญ มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น และสามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพ หนังสือคู่มือเล่มนี้จึงเน้นเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และมีแบบทดสอบมากมายไว้ให้นักเรียนได้ทดสอบ เพื่อเตรียมตัวสอบจริงในชั้นเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้จัดทำไห้ศึกษามาจากเอกสารหลายเล่ม เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ผู้จัดทำหวังว่าหนังสือเตรียมสอบสังคม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียนและสอบสำหรับผู้อ่ารได้เป็นอย่างดี


สารบัญ : เตรียมสอบสังคม ประถม 2 (ป.2)

  เตรียมสอบสังคม ประถม 2

  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

  แบบทดสอบ 


เนื้อหาปกหลัง : เตรียมสอบสังคม ประถม 2 (ป.2)

เตรียมสอบสังคม ประถม 2

เด็กๆได้ทบทวนความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ,พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทของชาวพุทธ การบริหารจิตและเจริญปัญญา ศาสนพิธี ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
 • หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมไทยประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันสำคัญของไทย บุคคลสำคัญของท้องถิ่น, ประชาธิปไตยในชั้นเรียน,โรงเรียน และชุมชน, การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • เศรษฐศาสตร์  สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน, การวางแผนใช้จ่ายเงิน, การบริหาร จัดการทรัพยากร ภาษีและการแข่งขันทางการค้า, อาเซียน
 • ประวัติศาสตร์  การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล, เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน, การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน, การสถาปนาอาณาจักรไทย, บุคคลสำคัญของไทย
 • ภูมิศาสตร์  แผนผัง แผนที่และภาพถ่ายในชุมชน, ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพสังคมในชุมชน สภาพแวดล้อมในชุมชน มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, เมืองและชนบท


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เตรียมสอบสังคม ประถม 2 (ป.2)

เตรียมสอบสังคม ประถม 2

การมอบการศึกษาที่ดี นับเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็กอนุบาลจนถึงประถมศึกษา เพราะจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต เสริมพัฒนาการทุกด้านให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าในตัวเอง และมีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม

หนังสือนับว่าเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญของการศึกษา ซึ่งทางสำนักพิมพ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ อาทิ ความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา(สำคัญมาก) รูปเล่มและภาพประกอบสวยงามเหมาะสมสำหรับวัยเด็ก คุณภาพของวัสดุที่ใช้ เป็นต้น เพราะเรามั่นใจว่าหนังสือที่ดีหนึ่งเล่ม ไม่สามารถวัดด้วยมูลค่าของเงินตรา แต่สิ่งนี้คือมูลค่าทางจิตใจที่เรามีโอกาสเป็นส่วนเล็กๆในการสร้างรากฐานทางปัญญาให้กับประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading