รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ ชุดครบ

หนังสือ รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักหุ้นสไตล์ต่างๆอย่างถ่่องแท้และตอบตัวเองได้ว่าชอบลงทุนในหุ้นสไตล์ใด
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

160.00 บาท

136.00 บาท

"คุณประหยัดไป 24.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ ชุดครบ

ชุดครบเครื่องเรื่องลงทุน รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ   สำหรับการลงทุนในประเทศไทย ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีการซื้อขายทั้งบนกระดานในประเทศและต่างประเทศ โดยการซื้อขายบนกระดานในประเทศ หุ้นสามัญจะใช้เครื่องหมายอักษรย่อของหุ้นตามปกติสำหรับหุ้นบุริมสิทธิจะใช้เครื่องหมายอักษรย่อของหุ้นแล้วตามด้วย "-P"เช่นTISCO หมายถึง หุ้นสามัญของ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปและ TISCO-P หมายถึง หุ้นสามัญของ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็นต้น

เป็นที่น่าสังเกตูว่า...จำนวนหุ้นมากกว่าร้อยละ 98 ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจำนวนหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดทุนทั่วโลกล้วนจัดอยู่ในประเภท"หุ้นสามัญ"โดยผู้ถือหุ้นสามัญเป็นผู้ลงทุนลำดับสุดท้ายในสิทธิของความมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ โดยเฉพาะอยู่ในลำดับต่อจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยทั่วไป สิทธิผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีเหนือกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ ได้แก่ สิทธิการได้รับเงินปันผลขั้นต่ำจนครบตามข้อกำหนดก่อนที่กิจการจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินคงเหลือของกิจการก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นสามัญ จะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของกิจการและมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จะได้รับเงินปันผลก่อนและกรณีที่มีการขายสินทัพย์เมื่อเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินทุนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

(ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิอาจมีข้อจำกัดบางประการ เช่น สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บางกิจการอาจให้สิทธิในสัดส่วนที่น้อยกว่าหุ้นสามัญ(สัดส่วนปกติ 1 หุ้น ต่อ1 เสียง) เช่น 2 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง หรือให้สิทธิเฉพาะในวาระพิเศษ เช่น การพิจารณาการออกแบบและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิชุดใหม่ และการซื้อกิจการ เป็นต้น หรือให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่กิจการไม่จ่ายเงินปันผลเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามในประเทศไทยกิจการส่วนใหญ่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญ

ในมุมผู้ลงทุน การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิทำให้ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์อัตราเงินปันผลที่สม่ำเสมอได้มากกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญที่ขึ้นตรงกับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและต้องสอดคล้องกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี รวมทั้งความต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ ขนาดของกำไรสะสม ตลอดจนภาระเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน ด้วยลักษณะะิพิเศษนี้ ทำให้หุ้นบุริมสิทธิจัดอยู่ในตราสารทางการเงินประเภทตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนได้เช่นกัน ซึ่งโดยทั่วไปความผันผวนของราคาหุ้นบุริมสิทธิต่ำกว่าหุ้นสามัญ

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาสถิติการซื้อขายหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญของกิจการเดียวกันในประเทศไทย พบว่า...สภาพคล่องของการลงทุนในหุ้นสามัญมีความโดดเด่นมากกว่า การเปรียบเทียบภาพความถี่การซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดหุ้นสามัญ

ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์ของการแบ่งประเภทหุ้นเข้าเลือกลงทุนตามวัฏจักรหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะตัวของผู้ลงทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีหลักการและที่สำคัญ ผู้ลงทุนสามารถตอบตนเองได้ว่า...เหตุใดจึงซื้อลงทุนในหุ้นประเภทนั้นๆ


สารบัญ : รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ ชุดครบ

  • แบ่งตามลำดับสิทธิ
  • แบ่งตามลักษณะของกิจการ
  • แบ่งตามสไตล์ของหุ้น
  • แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
  • แบ่งตามมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
  • แบ่งตามถิ่นฐานของผู้ลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นของกิจการจดทะเบียนอยู่
  • แบ่งตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุ้น
  • แบ่งตามคุณสมบัติอื่น

เนื้อหาปกหลัง : รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ ชุดครบ

หนังสือ"รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ"เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักสไตล์ต่างๆอย่างถ่องแท้และตอบตัวเองได้ว่าชอบลงทุนในสไตล์ใด ซึ่งการเลือกหุ้นที่ใช่ ได้หุ้นที่ชอบจำทำให้ผู้อ่านสนุกและพร้อมที่จะเริ่มต้นสู่เส้นทางการลงทุนอย่างมีความสุข

รีวิวโดยนักเขียน : รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ ชุดครบ

ผู้มั่งคั่งทุกุคนในโลก..ลงทุน"หุ้น" บางคนลงทุนทางตรงในฐานะเจ้าของและผู้บริหารกิจการ บางคนลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในตลาาดหลักทรัพย์หรือเป็นแหล่งเงินลงทุนให้กิจการต่างๆทั้งที่เริ่มก่อตั้งหรืออยู่ในช่วงขยายตัว  ก่อนจะประสบความสำเร็จก้าวขึ้นมาเป็นผู้มั่งคั่ง ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ล้วนผ่านประสบการณ์กับหุ้นหลากหลายประเภท หนังสือ"รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ"อยู่ในโครงการ"ครบเครื่องเรื่องลงทุน"ซึ่งนอกจากจะมุ่งให้รู้เท่าทันหุ้น คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจในหุ้นประเภทต่างๆทั้งการแบ่งแยกคุณลักษณะ ตลอดจนการพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงแล้วยังให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันตนเอง คือการสร้งแบบแผนการลงทุนอย่างถูกจริต นั่นคือ ผู้ลงทุนจะสามารถลงทุนในหุ้นได้นานเพียงพอที่หุ้นนั้นๆจะออกผลให้เก็บเกี่ยว จริตของหุ้นกับจริตของผู้ลงทุน มิฉะนั้นการลงทุนถือหุ้นอย่างขาดความสบายใจขอบคุณครอบครัวที่รัก ทีมงานศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพื่อนๆทุกคน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้หนังสือเล่มนี้เสร็จอย่างสมบูรณ์

ด้วยความปรารถนาดี

ศิริพร สุวรรณการรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ ชุดครบ

การแบ่งประเภทหุ้นทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผู้ลงทุนใช้ในการแบ่งประเภทหุ้น ในที่นี้ขอใช้ 8 ปัจจัยหลักได้แก่

 1. แบ่งตามลำดับสิทธิในการเรียกร้อง
 2. แบ่งตามลักษณะของกิจการ
 3. แบ่งตามสไตล์ของหุ้น
 4. แบ่งตามอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
 5. แบ่งตามมูลคาหุ้นตามราคาตลาด
 6. แบ่งตามถิ่นฐานของผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นของกิจการจดทะเบียนอยู่
 7. แบ่งตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุ้น
 8. แบ่งตามคุณสมบัติอื่น


ข้อมูลเพิ่มเติม : รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ ชุดครบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ ชุดครบ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว