Kindergarten Math Book 5

หนังสือเล่มนี้อ่านออกเสียงตามหนังสือ ดิ๊คชันหนะหริ อังกฤษ-ไทย คำอ่าน ระบบ ดร.ณรงค์ สินสวสดิ์ คำอ่านอยู่ในวงเล็บให้ออกเสียงด้วย ออกเบาๆ อยู่ในลำคอ เช่นคำว่า Four ฝ่อ(หรึ)
จำนวน :

1

69.00 บาท

65.55 บาท

"คุณประหยัดไป 3.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : Kindergarten Math Book 5


รายละเอียด : Kindergarten Math Book 5

บทเรียนสำหรับ

 • คุณครูและนักเรียนใช้เป็นบทเรียนในห้องเรียน
 • ให้สอนในหลุกสูตร Enflish Program (EP)
 • สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองใช้สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ
 • โรงเรียนนานาชาติชั้นปฐมวัย

สารบัญ : Kindergarten Math Book 5

  Addition การบวก

  Two-digits addition การบวกเลขสองหลัก

  Revision Exercise 1 แบบฝึกหัด

  Place value ค่าประจำหลัก

  Length / Height ความยาว / ความสูง

  Mass น้ำหนัก

  Revision Exercise 2 แบบฝึกหัด


เนื้อหาปกหลัง : Kindergarten Math Book 5

เป้าหมายการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย

สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ

 • นับปากเปล่าจาก 1-100
 • บอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ไม่เกิน 50 สิ่งโดยการนับ
 • อ่านและเขียนเลขอารบิก 1 ถึง 100
 • อ่านเลขไทย ๑-๑๐๐

สาระที่ 2 : การวัด

 • เรียงลำดับความยาว/ความสูงของสิ่งของสิ่งของต่างๆ ที่กำหนดให้โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
 • เปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของต่างๆ โดยใช้คำว่าหนักกว่า เบากว่า หนักเท่ากัน
 • บอกตำแหน่ง ทิศทางและระยะทางของสิ่งต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้คำ ข้างบน ข้างล่าง ข้างใน ข้างนอก

สาระที่ 3 : เรขาคณิต

 • สร้างสรรค์งานจากทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กรวย ทรงกระบอก และรูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม

สาระที่ 4 : พีชคณิต

 • วางรูปแบบให้เหมือนกันรูปแบบที่กำหนดให้

สาระที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

 • มีส่วนในการนำ้เสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิอย่างง่่าย

สาระืที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อสารความหมายคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : Kindergarten Math Book 5

หนังสือคณิตศาสตร์ Kindergarten Math Book 5 เป็นหนังสือเริ่มเรียนเตรียมความพร้อม ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิก การนับตัวเลขจากปากเปล่า การนับจำนวนเลขจากสิ่งของ สามารถสื่อสารและแก้ปัญหาได้ และสามารถเชื่อโยงตัวเลขได้อย่างถูกต้อง การบวกเลข การวัดและการเทียบหน่วย และสามารถเปรียบเทียบขนาดน้ไหนักของสิ่งของได้ หนังสือเล่มนี้ยังสามารถรนำไปใช้เป็นแบบเรียนในห้องเรียนได้อีกด้วย

สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงต่อไป หนังสือเล่มนี้พิมพ์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครูหรืออาจารย์และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้หลักสูตร English Program (EP)

ดวงกมลพับลิชชิ่ง

และทีมฝ่ายวิชาการ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : Kindergarten Math Book 5