การพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ : Human Resource Development

เนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์แบบ

ถ้อนคำสำนวนเข้าใจได้ง่าย การนำเสนอมีความทันสมัย ผู้ศึกษาเล่าเรียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 

สามารถตอบโจทย์ของมืออาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ถ้าท่านพลาดการอ่านหนังสือเล่มนี้ ท่านจะไม่สามารถเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ 

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ : Human Resource Development

เนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์แบบ

ถ้อนคำสำนวนเข้าใจได้ง่าย การนำเสนอมีความทันสมัย ผู้ศึกษาเล่าเรียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 

สามารถตอบโจทย์ของมืออาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ถ้าท่านพลาดการอ่านหนังสือเล่มนี้ ท่านจะไม่สามารถเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ 


คำนำ : การพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ : Human Resource Development

หนังสือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ท่านกำลังถืออยู่นี้มีเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย ภาคที่หนึ่ง เป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้เขียนได้ทุ่มเทศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนี้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา และภาคที่สอง เป็นวิธีการและแนวทางการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีรูปแบบการประยุกต์ที่หลากหลาย

ภาคทฤษฎีประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ (Introduction) กล่างถึงนิยามและความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายมุมมองจากนักวิชาการ บทที่ 2 กล่าวถึงปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Philosophies, and Purposes of  HRD) บทที่ 3 กล่าวถึงปัจจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Factors, and Related Knowledge to HRD) บทที่ 4 กล่างถึงการเรียนรู้ (Learning) ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบทที่ 5 แสดงตัวแบบ กรอบแนวคิด และขอบเขตเนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นองค์รวมตามแนวคิดนักวิชาการกระแสหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Models, Conceptual Frameworks, and Scopes of  HRD)

ภาคที่สอง การประยุกต์ทฤษฎีมี 7 บท ได้แก่ บทที่ 6 กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Processes, and Steps of HRD in Practice) บทที่ 7 การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) บทที่ 8 การพัฒนาอาชีพ (Career Development) บทที่ 9 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) บทที่ 10 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) บทที่ 11 การจัดการความหลากหลาย (The Management of Diversity) และบทที่ 12 ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Moral, Ethics, and Codes of Conduct for HRD Professionals)

ด้วยประสบการณ์ของผู้เขียนเองในภาคการประยุกต์ใช้อย่างจริงจังนับว่ามีน้อย ผู้เชี่ยวชาญที่เกิดจากการมีประสบการณ์ตรงและสั่งสมความรู้จากการปฏิบัติมีอยู่เป็นจำนวนมาก อาจจะมีองค์ความรู้ใหม่ มีแนวทางและรูปแบบใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนยินดีและขอบพระคุณอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาให้ข้อเสนอแนะตลอดเวลา

หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่สนในศาสตร์นี้ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้เรียนตามอัธยาศัยซึ่งต้องการศึกษาศาสตร์รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชีวิตจริง หากมีความดี ใด ๆ ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอุทิศแด่พระคุณบิดา มารดา บุพการี พระคุณครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา และขอมอบความดีที่เกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้แด่ทุกคนในครอบครัวผู้เป็นที่รักยิ่ง รวมถึงบรรดาลูกศิษย์และกัลยาณมิตรร่วมโลกทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

เมษายน 2556


สารบัญ : การพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ : Human Resource Development

  ภาคหนึ่ง : ภาคทฤษฎี

  • บทนำ
  • ปรัชาญาและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ปัจจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การเรียนรู้
  • ตัวแบบ กรอบแนวคิด และขอบเขตเนื้อหาของการพัฒนาทรัพนากรมนุษย์

  ภาคสอง : ภาคปฏิบัติ กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การพัฒนาปัจเจกบุคคล
  • การพัฒนาอาชีพ
  • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • การพัฒนาองค์การ
  • การจัดการความหลากหลาย
  • คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาปกหลัง : การพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ : Human Resource Development

HRD is as any process or activity that, either initially or over the long-yerm, has the potential to develop work-based

knowledge, expirence, productivity, and satisfaction, whether for persona or group/team gain. or for the benefit of

an organization, community, nation, or ulimately, the whole of humanity. (Gary N. Mclean, 2006)

"...กว่าชีวิตชีวิตหนึ่งจะเติบโตได้เต็มที่ ต้องอาศัยปัจจัยมากมายมาร่วมสร้าง

...กว่าคนคนหนึ่งจะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของเขา ศาสตร์และศิลป์แห่งการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์

เป็นสิ่งสำคัญที่ควรค่าแก่การศึกษาและนำไปใช้อย่างเข้าใจและมีศิลปะ เพื่อร่วมกันทำให้มวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้

เต็มไปด้วยคนที่ได้รับการพัฒนา ได้มีการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตัวเขาเอง ต่อครอบครัว กลุ่ม องค์การ ชุมชน สังคม

ประเทศ ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม และสูงสุดต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกให้อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข และยั่งยืน..."

(ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2556)ข้อมูลเพิ่มเติม : การพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ : Human Resource Development

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ : Human Resource Development ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ : Human Resource Development