เตรียมสอบสังคม ประถม 1

ความสำเร็จในชีวิตเริ่มต้นจากความคิด แล้วพัฒนาด้วยการศึกษา

Tags : คู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ประถม ป.1 แนวข้อสอบ แบบทดสอบ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เตรียมสอบสังคม ประถม 1

สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้ครอบคลุมทุกบทตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดมากกว่า 200 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมลูกในการสอบเก็บคะแนนสอบปลายภาค

คำนำ : เตรียมสอบสังคม ประถม 1

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้ขนบธรรมเนียมประเำพณีต่างๆ ก็ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ เนื่อจากครูผู้สอนเน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินไป แต่ให้ความสำคัญกับกระบวนการหาความรู้น้อยไป

ปัจจุบันสถานศึกษาได้มีการปฏอรูปวิธีการเรียนการสอนใหม่โดยเน้นกระบวนการคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีเนื่อหาสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น และสามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพหนังสือคู่มือเล่มนี้จริงเน้นเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและมีแบบทดสอบมากมายไว้ให้นักเรียนได้ทดสอบเพื่อเตรียมตัวสอบจริงในชั้นเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้จัดทำได้ศึกษาจากเอกสารหลายเล่ม เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้จัดทำหวังว่า คู่มือสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ คงจะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียนต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

PATTER SU TUTOR


สารบัญ : เตรียมสอบสังคม ประถม 1

  ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

  เศรษฐศาสตร์

  ประวัติศาสตร์

  ภูมิศาสตร์

  แบบทดสอบชุดที่ 1

  แบบทดสอบชุดที่ 2


เนื้อหาปกหลัง : เตรียมสอบสังคม ประถม 1

เด็กๆ ได้ทบทวนความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, การปฏิบัติตนดี

 • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

ครอบครัวของฉัน, โรงเรียนของหนู

 • เศรษฐศาสตร์

สินค้าและบริการ, การใช้จ่ายและการออม

 • ประวัติศาสตร์

เวลาและการลำดับเหตุการณ์, สมัยของเี่รากับสมัยก่อน, ชาติไทย

 • ภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา, ตัวเรากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เตรียมสอบสังคม ประถม 1

การประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก่อนจะก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางมักเริ่มต้นจากการตั้้งเป้าหมาย ส่งผ่านสู้กระบวนการวางแผน ตามมาด้วยการลงมือปฏิบัติ ผิดท้ายด้วยการวัดผลเมื่อผลที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ย่อมหมายถึง เป้าหมายครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับการที่พ่อแม่ผู้ปกครองวางเป้าหมายให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนเก่งและคนดีของสังคม นอกเหนือจากความรักความอบอุ่นที่มอบให้เด็กแล้ว การมอบการศึกษาที่ดีนับเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจเป็นอย่างนิ่งโดยเฉพาะในเด็ยวัยอนุบาลจนถึงประถมศึกษา เพราะจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต เสริมพัฒนาการทุกด้านให้เด็กเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใฟญ่ที่เห็นคุณค่าในตัวเอง และมีหลังสร้างสรรค์สิ่งดี

หนังสือนับว่าเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญของการศึกษา วึ่งทางสำนักพิมพ์ได้ตระหนะกปลพให้ความสำคัฯกับทุกองค์ประกอบ อาทิ ความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา (สำคัญมาก) รูปเล่มและภาพประกอบสวยงามเหมาะสมตามวัยเด็ก คุณภาพของวัสดุที่ใช้ เป็นต้น เพราะเรามั่นใจว่า หนังสือที่ดีหนึ่งเล่ม ไม่สามารถวัดด้วยมูลค่าของเงินตรา แต่สิ่งนี้คือมูลค่าทางจิตใจที่เรามีโอกาสเป็นส่วนเล็กๆ ในการสร้างรากฐานทางปํญญาให้กับประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

ด้วยรัดและปรารถนาดี

สำนักพิมพ์ธิงค์บียอนด์คิดส์

(ประถมศึกษา)ข้อมูลเพิ่มเติม : เตรียมสอบสังคม ประถม 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เตรียมสอบสังคม ประถม 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว