10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย

สุดยอดประวัติศาสตร์ไทย ที่เทิดทูลจารจารึกไว้ในแผ่นดิน

Tags : พระมาหากษัตริย์ไทย มหาราช

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

305.00 บาท

289.75 บาท

"คุณประหยัดไป 15.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : 10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย

10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย

ในเช้าวันหนึ่งพระภิกษุสิน และพระภิกษุทองด้วง ขณะเดินออกบิณฑบาตด้วยกัน มีชายชราจีนผู้หนึ่งเป็นหมอดูซินแสเดินผ่านมา เห็นพระภิกษุทั้งสองถึงกับหยุดชะงักเพ่งพินิจพิจารณาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า แล้วยิ้มหัวเราะเดินผ่านไป พระภิกษุทั้งสองเรียกมาสอบถามได้ความว่า....ที่หมอดูซินแสจ้องมองแล้วก็เดินหัวเราะ ก็เพราะว่ารู้สึกพิศวงประหลาดใจ เมื่อได้เห็นผู้ที่จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองพระองค์มาเดินบิณฑบาตด้วยกันต่อหน้าต่อตาเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นกันง่ายนัก และพระภิกษุทั้งสองซึ่งในเวลาต่อมาก็คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช "สองกษัตริย์มหาราช" ผู้ทรงร่วมกอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยานั่นเอง


สารบัญ : 10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย

  • พระเจ้าพรหมมหาราช
  • พ่อขุนมังรายมหาราช
  • พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  • สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า
  • สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช


รีวิวโดยนักเขียน : 10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย

สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งกรุงสยามในอดีตทุกพระองค์ ล้วนแล้วได้ทรงเสียสละพลีชีพเพื่อบ้านเมืองมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ได้ทรงอุทิศเวลาทั้งกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและเพื่อความผาสุกของมวลพสกนิกร อีกทั้งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มากมายล้วนแล้วเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อสยามประเทศอย่างล้นพ้น อาทิ การสร้างชาติ, การกอบกู้อิสรภาพ, การขยายพระราชอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาล, การทุนบำรุงบ้านเมือง, การรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมและการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาประจำชาติ เป็นต้น สมเด็จบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นอกจากทรงเป็นนักรบกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยังทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม หรือคุณธรรม ๑๐ ประการของผู้ปกครองในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่อความอยู่ดีกินดีของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอีกด้วย

หากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยในอ

ดีต ล้วนแล้วสมควรได้รับการเทิดพระเกียรติถวายพระราชสมัญญานาม "มหาราช" ด้วยกันทุกพระองค์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบรรดาลูกหลานไทยว่าได้ศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์โดยถ่องแท้ครบถ้วนมากน้อยแค่ไหน นับตั้งแต่ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันสมเด็จบูรพมหมากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติคุณให้เป็น "มหาราช" มีจำนวน ๑๐ พระองค์ดังที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้

กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูรรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : 10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ พระมหากษัตริย์ในทุกยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อความเป็นชาติไทยทำให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีจิตใจรวมกันเป็นหนึ่งจึงทำให้มีความมั่นคงอยู่ได้ตราบถึงปัจจุบันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ต่างอุทิศเวลาทั้งกำลังพระวรกายและใจเพื่อความเจริญวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ และความอยู่เย็นเป็นสุขของเหล่าพสกนิกรนั้นเอง

ในทุกยุคสมัย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ล้วนมีคุณอเนกอนันต์ด้วยทรงเป็นพระประมุขที่สร้างบ้านแปลงเมือง นำความร่มเย็นมาสู่พสกนิกร ทรงเป็นผู้นำเกียรติคุณ และศักดิ์ศรีของชาติให้เป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลก ควรค่ายิ่งแก่การได้รับเทิดพระเกียรติถวายพระราชสมัญญานาม "มหาราช" นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีหลายพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ทรงกอบกู้อิสรภาพ ทรงปกครองช่วยเหลือประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานาอารยประเทศ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ นำไปประพฤติปฏิบัติกันอย่างมีความสุข...

ด้วยความจงรักภักดียิ่ง

ประเวท แดงดา

บรรณาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : 10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว