ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2556)

คู่มือในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จำนวน :

1

158.00 บาท

150.10 บาท

"คุณประหยัดไป 7.90 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2556)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2556)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ เนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 พร้อมคำอธิบายและสรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 พร้อมแนวทาง การปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 108 ปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ สรุปประเด็นปัญหา ข้อหารือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2555 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ใช้ในปัจจุบัน ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พร้อเฉลย เหมาะสำหรับ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือของผู้ประกอบการภาคเอกชนในการร่วมงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือในการสอบเลื่อนตำแหน่ง สำหรับข้าราชการพลเรือนในทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ วิชาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและอ้างอิง เพื่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ


สารบัญ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2556)

  • หมวด 1 ข้อความทั่วไป
  • หมวด 2 การจัดหา
  • หมวด 3 การควบคุมและการจัดจำหน่ายพัสดุ
  • หมวด 4 บทเฉพาะกาล


ข้อมูลเพิ่มเติม : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2556)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2556) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว